Październik 22

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III w gminie Bojadła”

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej odbywały się w czwartek (I semestr) i we wtorek (II semestr). Uczestniczyło w nich 3 chłopców. Celem zajęć była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, nauka rozpoznawania i wyrażania oraz nazywania emocji, stworzenia możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji u osób zahamowanych, rozwijania zdolności akceptacji siebie i innych, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, nauka mówienia ,,nie”, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów

Zajęcia były różnorodne pod względem metod i form pracy: praca w kręgu, rundki, ,,burze mózgów”, rysunki, prace plastyczne, odgrywanie scenek, śpiew, taniec, gry i zabawy ruchowe, quizy, konkursy. Chłopcy chętnie uczestniczyli w zajęciach. Bardzo cieszyli się kiedy zdobywali nagrody i wygrywali w konkursach. Bardzo zżyli się ze sobą, po zajęciach odwiedzali się, utrzymywali relacje na przerwach. Nauczyli się powiedzieć zdecydowane ,,nie”, kiedy ktoś namawiał ich do złego zachowania. Chłopcy z większą odwagą prezentowali swoje zdolności i cieszyli się ze swoich małych sukcesów.

Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy – uczestniczyło w nich 20 uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy. Odbywały się w 4-osobowych grupach w środę (grupa IV), czwartek (grupa V) i piątek (grupa I, II i III) i trwały 60 minut. W I semestrze odbyło się 60 godzin zajęć, w drugim 100. Na pierwszych zajęciach zostały przeprowadzone badania mowy uczniów i została postawiona diagnoza logopedyczna. Celem zajęć było:

–       ustalenie nieprawidłowości w wymowie dzieci

–       korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych

–       niwelowanie zdiagnozowanej wady wymowy

–       usprawnianie narządów artykulacyjnych

–       kształtowanie prawidłowej wymowy, prawidłowego tonu oddechowego

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, które realizowane były w miłej i spokojnej atmosferze. W zajęciach stosowano różnorodne metody pracy. Urozmaicano je stosując rebusy, wykreślani, krzyżówki, łamigłówki, zagadki. Uczniowie otrzymywali niezbędne materiały utrwalające w domu oraz listę ćwiczeń narządów artykulacyjnych do każdego etapu terapii i do każdej głoski.

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji odbywały się w 3 grupach po 4 osoby: we wtorek klasa I i II, a w środę klasa III. Doboru dzieci dokonano na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji pomocy psychologicznej: opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz KIP.

Celem zajęć było umożliwienie tym uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przywrócenie prawidłowej postawy uczniów wobec dalszej nauki.

Program obejmował całą grupę, ale poszczególne ćwiczenia i zadania dobierano do potrzeb i możliwości każdego ucznia, stosowano takie ćwiczenia i zadania, by w jak największym stopniu rozwijać w dzieciach zaburzone procesy psychomotoryczne.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Najbardziej podobały im się zadania rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo ruchową. Najmniej zainteresowane były zadaniami słuchowymi. Bardzo się ożywiały, gdy w konkursie, mogły się wykazać zdobytą umiejętnością. Uczniowie klasy pierwszej utrwalali poznane litery, ćwiczyły pisanie opracowywanych wyrazów, najpierw z pamięci, a następnie ze słuchu. Uczniowie klasy II i III ćwiczyli już nabyte umiejętności.

Wszyscy poczynili postępy, pracowali chętnie, z zaangażowaniem, cieszyli się każdym swoim sukcesem.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach 11.30-12.30. Kryterium doboru były oceny uczniów z zakresu matematyki i środowiska społeczno-przyrodniczego, ich wiedza wykraczająca poza podstawę programową, a w szczególności zainteresowania i chęć poszukiwania , obserwacji, analizy problemów.

Celem zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych, kształtowanie umiejętności twórczego modyfikowania zdobytych wiadomości poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności.

Uczniowie: uczyli się rozwiązywać nurtujące ich problemy w sposób twórczy, stawali się ludźmi wrażliwymi na piękno otaczającego nas świata, uczyli się dostrzegać zagrożenia czyhające na niego i starali się go chronić, kształcili umiejętności pracy w grupie, dzielenia się swoimi doświadczeniami, wiedzą, prezentowania własnego punktu widzenia oraz szanowania poglądów innych.

Zajęcia rozwijające zainteresowania realizowane były przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących (burza mózgów) i praktycznego działania. Dominowały w nich doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje spontaniczne i kierowane. Dzieci z wielką chęcią w nich uczestniczyły. Nigdy nie okazywały znudzenia, zniechęcenia. Wciąż były aktywne, chętne do pracy. Z zaangażowaniem podejmowały się realizacji następnych działań. Same również podsuwały pomysły, o czym chciały mówić na następnych zajęciach. Najbardziej podobały im się wycieczki, z zainteresowaniem brały udział w lekcjach terenowych, w lesie, nad wodą, w oczyszczalni ścieków.

Dzieci miały możliwość poszerzania swoich wiadomości, zdobywania nowych doświadczeń. Uczyły się dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z innymi dziećmi, bycia współodpowiedzialnymi za takie spotkania. W małej grupie mogły rozwijać swoje zainteresowania we własnym tempie.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy odbywały się dwa razy w tygodniu: w poniedziałek od 1315 do 1415 (2 chłopców i pięć dziewczynek z klasy III) oraz w środę od 1315 do 1415 (1 chłopiec i cztery dziewczynki z klasy II). Wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach przez higienistkę szkolną po wstępnych badaniach postawy ciała.

Celem ogólnym zajęć było:

1.Korekcja istniejących wad.

2. Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.

3. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy .

5. Wdrażanie do rekreacji ruchowej.

Zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały osiągnięte.

Dzieci w ramach zajęć:

– uczyły się przyjmowania pozycji skorygowanej,

– wzmacniały mięśnie posturalne, odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała w formie gier i zabaw ruchowych oraz obwodu stacyjnego,

– doskonaliły przyjmowanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń

– uczyły się prawidłowego oddychania torem piersiowym,

– stosowały ćwiczenia chwytne stóp,

– stosowały ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych zapobiegające płaskostopiu

oraz wadom kończyn dolnych.

Stosowane podczas zajęć ćwiczenia dobierane były do występującej wady oraz do realizowanych celów korekcyjnych. Większość zajęć odbywała się w sali gimnastycznej, na świeżym powietrzu, na trawiastych terenach szkolnych i pobliskich górkach piaskowych.

Frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka, a pojedyncze nieobecności pokrywały się z nieobecnościami dziecka w szkole. Dzieci ćwiczyły bardzo chętnie. Atrakcyjność zajęć podnosił szeroki wybór przyrządów i przyborów gimnastycznych, zakupionych w ramach projektu. Wnikliwa obserwacja pozwoliła stwierdzić, że dzieci są świadome swoich wad, potrafią korygować swoją postawę i poprawnie wykonać ćwiczenia korekcyjne stosowane na zajęciach. Znacznie poprawiły się zdolności motoryczne dzieci, a także wzmocniły niektóre partie mięśniowe – zwłaszcza mięśnie posturalne. Większość uczniów wyrobiła w sobie nawyk długotrwałego utrzymywania prawidłowej postawy.