Styczeń 4

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
 im. M. Kopernika w Bojadłach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bojadłach i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do tej Szkoły.
Rada Rodziców działa na podstawie:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U.Nr95z1991 r.
            z późniejszymi zmianami)
Niniejszego regulaminu.

II. PRZEDMIOT I ZAKRESU DZIAŁANIA
Rada Rodziców jest przedstawicielem rodziców i opiekunów.
Współpracuje z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę i organem nadzorującym.

III. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
Zadaniem Rady Rodziców jest:
Współdziałanie ze Szkołą w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i Szkołę w procesie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym.
Uczestniczenie w życiu szkoły przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb uczniów.
Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działania Szkoły.
Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczającym do Szkoły informacji 
o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

IV. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW
Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców zgodnie z Regulaminem Wyborów do Rady Rodziców.
Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza, z trzech osób stanowiących komisję rewizyjną oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych oddziałów.
Działalnością Rady kieruje przewodniczący.
Osoby wymienione w ust.3 wybierane są z pośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
– indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracy Rady,
– propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
6.        Odstąpienie od udziału w działaniu Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
– złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
– odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

V. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW.
Kierowanie całokształtem pracy Rady Rodziców.
Opracowanie projektu planu wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy Szkoły.
Współdziałania ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców
Kierowanie działalnością Rady Rodziców.
Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących        działalności Szkoły.
Zadania Skarbnika Rady Rodziców:
Czuwanie nad rytmiczną realizacja planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzenie ich do wypłaty.
Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:
Dokonywanie raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady.
Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ
Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie ustalonym przez Rade.
Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
Opinie rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY
Członkowie rady mają prawo:
– dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem prac dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
– wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach;
– głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę
Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VIII. ZASADY DZIAŁANIA FINANSOWEGO RADY RODZICÓW
Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
Rada Rodziców w szczególnych uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
Rodzice wpłacają w pierwszym kwartale ustaloną składkę.
Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy oraz dowody wpłaty stanowią druki ścisłego zarachowania.
Rada ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
Rada Rodziców może zatrudnić na umowę- zlecenie osoby do wykonania określonych zadań.
Fundusze Rady mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mityngów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.
Rada ma wydzielone konto bankowe.
Środkami zgromadzonymi na koncie Rady dysponuje za pośrednictwem dwóch uprawnionych osób: Przewodniczącego i Skarbnika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rada Rodziców posługuje się pieczątką:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Bojadłach
Kadencja Rady trwa 1 rok
W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w roku poprzednim.
Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy ( łącznie z finansowymi) związane z działaniem Rady Rodziców.
Decyzja o rozwiązaniu Rady w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
Decyzje dotyczące ewentualnych zmian w regulaminie Rady może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
Zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinno uczestniczyć co najmniej połowa członków.
Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu ( z głosem doradczym) dyrektora Szkoły i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentacje placówki.
Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie lub sekretarz.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2007 r.

Podpis członków Rady Rodziców: