Listopad 20

Statut

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 13/2017
z dnia 29 listopada 2017r.

STATUT
Zespołu Edukacyjnego
w Bojadłach

Spis Rozdziałów

Rozdział 1  Przepisy ogólne……………………………………………………………………………………. 5

Oddział 1 Podstawa prawna statutu…………………………………………………………………….. 5

Oddział 2 Definicje pojęć używanych w statucie…………………………………………………….. 8

Oddział 3 Informacje ogólne o Zespole…………………………………………………………………. 9

Rozdział 2 Cele i zadania Zespołu…………………………………………………………………………. 12

Oddział 1 Cele Zespołu…………………………………………………………………………………….. 12

Oddział 2 Podstawowe zadania Zespołu……………………………………………………………… 12

Oddział 3 Zadania dydaktyczne Zespołu…………………………………………………………….. 13

Oddział 4 Zadania wychowawcze………………………………………………………………………. 15

Oddział 5 Zadania opiekuńcze…………………………………………………………………………… 16

Oddział 6 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna…………………………………………………. 18

Rozdział 3 Organy Zespołu………………………………………………………………………………….. 20

Oddział 1 Rodzaje organów w Zespole……………………………………………………………….. 20

Oddział 2 Dyrektor Zespołu……………………………………………………………………………… 21

Oddział 3 Rada Pedagogiczna Zespołu……………………………………………………………….. 27

Oddział 4 Rada Rodziców………………………………………………………………………………… 30

Oddział 5 Samorząd Uczniowski Zespołu……………………………………………………………. 32

Oddział 6 Przepływ informacji między organami Zespołu……………………………………… 33

Oddział 7 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Zespołu………………………………… 33

Rozdział 4 Organizacja Zespołu……………………………………………………………………………. 35

Oddział 1 Organizacja roku szkolnego……………………………………………………………….. 35

Oddział 2 Organizacja zajęć szkolnych……………………………………………………………….. 36

Oddział 3 Organizacja zajęć pozalekcyjnych……………………………………………………….. 39

Oddział 4 Organizacja zajęć przedszkolnych……………………………………………………….. 39

Oddział 5 Baza Zespołu……………………………………………………………………………………. 43

Oddział 6 Świetlica szkolna………………………………………………………………………………. 44

Oddział 7 Biblioteka szkolna…………………………………………………………………………….. 45

Rozdział 5 Pracownicy Zespołu…………………………………………………………………………….. 50

Oddział 1 Stanowiska niepedagogiczne w Zespole………………………………………………… 50

Oddział 2 Stanowiska pedagogiczne w Zespole…………………………………………………….. 56

Oddział 3 Zadania nauczyciela………………………………………………………………………….. 57

Oddział 4 Prawa nauczyciela…………………………………………………………………………….. 67

Oddział 5 Zespoły nauczycieli……………………………………………………………………………. 67

Oddział 6 Zadania wychowawcy grupy przedszkolnej…………………………………………… 69

Oddział 7 Zadania wychowawcy klasy………………………………………………………………… 73

Oddział 8 Nauczyciel bibliotekarz……………………………………………………………………… 74

Oddział 9 Wychowawcy świetlicy………………………………………………………………………. 76

Oddział 10 Pedagog szkolny……………………………………………………………………………… 77

Oddział 11 Logopeda……………………………………………………………………………………….. 80

Oddział 12 Opiekun stażu………………………………………………………………………………… 81

Oddział 13 Opiekun samorządu uczniowskiego……………………………………………………. 82

Oddział 14 Dyżury nauczycielskie……………………………………………………………………… 83

Rozdział 6 Uczniowie i dzieci w Zespole oraz ich rodzice………………………………………….. 85

Oddział 1 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola……………………………………………….. 85

Oddział 2 Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej………………………………… 91

Oddział 3 Prawa ucznia i dziecka………………………………………………………………………. 91

Oddział 4 Podstawowe obowiązki ucznia…………………………………………………………….. 94

Oddział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych……………………………………………………………………………………….. 95

Oddział 6 Wygląd ucznia………………………………………………………………………………….. 97

Oddział 7 Nagrody i wyróżnienia ucznia…………………………………………………………….. 98

Oddział 8 Rozstrzyganie spraw spornych, w których stroną jest uczeń.………………….. 101

Oddział 9 Procedura rozpatrywania skarg………………………………………………………… 101

Oddział 10 Usprawiedliwianie nieobecności ucznia i dziecka………………………………… 103

Oddział 11 Realizacja obowiązku szkolnego………………………………………………………. 105

Oddział 12 Bezpieczeństwo dzieci i uczniów w drodze do i z Zespołu……………………… 106

Oddział 13 Rodzice uczniów……………………………………………………………………………. 107

Oddział 14 Oddziałowe rady rodziców………………………………………………………………. 109

Rozdział 7 Ocenianie wewnątrzszkolne………………………………………………………………… 111

Oddział 1 Przepisy ogólne……………………………………………………………………………….. 111

Oddział 2 Sposób informowania ucznia i rodziców o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania………………………………………………………………………………………….. 112

Oddział 3 Proces oceniania wiedzy i umiejętności ucznia……………………………………… 114

Oddział 4 Zasady oceniania uczniów I etapu edukacyjnego………………………………….. 115

Oddział 5 Zasady oceniania uczniów II etapu edukacyjnego i oddziałów gimnazjalnych………………………………………………………………………………………………. 116

Oddział 5 Kryteria oceny wiedzy i umiejętności ucznia………………………………………… 123

Oddział 7 Zasady oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością intelektualną…………………………………………………………………………………………………. 125

Oddział 8 Zasady oceniania zachowania……………………………………………………………. 127

Oddział 9 Tryb odwołania się od ustalonej oceny z zachowania…………………………….. 132

Oddział 10 Egzamin klasyfikacyjny………………………………………………………………….. 132

Oddział 11 Egzamin sprawdzający…………………………………………………………………… 134

Oddział 12 Egzamin poprawkowy……………………………………………………………………. 136

Oddział 13 Zasady promowania uczniów…………………………………………………………… 138

Rozdział 8 Wolontariat w Szkole…………………………………………………………………………. 139

Oddział 1……………………………………………………………………………………………………… 139

Rozdział 9 Doradztwo zawodowe w Szkole.…………………………………………………………… 141

Oddział 1……………………………………………………………………………………………………… 141

Rozdział 10 Przepisy końcowe…………………………………………………………………………….. 143

Oddział 1 Przepisy ogólne……………………………………………………………………………….. 143

Oddział 2 Wprowadzanie zmian w statucie oraz ogłaszanie i udostępnianie wewnątrzszkolnych aktów prawnych………………………………………………………………… 143

Załączniki……………………………………………………………………………………………………….. 145

Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Edukacyjnego  w Bojadłach  Pieczęcie szkoły.……. 145

Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Edukacyjnego  w Bojadłach Sztandar Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach…………………………………………….. 146

Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Edukacyjnego  w Bojadłach Ceremoniał Szkoły…. 148

Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Edukacyjnego  w Bojadłach Logo Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach…………………………………………….. 154

 


 

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Oddział 1
Podstawa prawna statutu

 • 1.
 1. Statut dotyczy Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach, zwanego dalej „Zespołem”.
 2. Statut Zespołu, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m.in.:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

6) Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz.U. poz.703).

7) Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).

8) Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.1336).

9) Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.649).

10) Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

11) Rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1083).

12) Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

13) Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 395).

14) Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).

15) Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 24).

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz.U. 2015 poz.452) 3

17) Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)

18) Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214)

19) Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168)

20) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498)

21) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).

22) Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz.896).

23) Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1656).

24) Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

25) Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

26) Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578) .

27) Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

28) Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).

29) Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

30) Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131).

31) Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).

32) Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).

33) Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

34) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);

35) Uchwała Nr XXXII/162/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

36) Uchwała Nr XXXVIII/181/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 21 listopada 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach.

Oddział 2
Definicje pojęć używanych w statucie

 • 2.
 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
  a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2pkt 2;
  b) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1, ust. 2, pkt 3;
  c) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów;
  d) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Bojadłach
  e) Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach;
  f) Gimnazjum – należy przez to rozumieć oddziały gimnazjalne włączone do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
  g) Szkołach, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach oraz oddziały gimnazjalne włączone do szkoły Podstawowej;
  h) Zespole – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe i Szkołę Podstawową funkcjonujące w Zespole;
  i) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Zespołu, objętego obowiązkiem szkolnym;
  j) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do przedszkola w Zespole;
  k) nauczycielu lub pracowniku – należy przez to rozumieć nauczyciela lub pracownika Zespołu;
  l) wychowawcy klasy, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć również nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym;
  ł) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia lub dziecka;
  m) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu.

Oddział 3
Informacje ogólne o Zespole

 • 3.
 1. Zespół Edukacyjny z siedzibą w Bojadłach przy ul. Szkolnej 1, jest placówką publiczną, zlokalizowaną w dwóch budynkach.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
  a) Przedszkole Samorządowe, z siedzibą w Bojadłach przy ulicy Sulechowskiej 39;
  b) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z oddziałami gimnazjalnymi, z siedzibą w Bojadłach przy ulicy Szkolnej 1;
 3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Bojadła, zwana dalej „Organem Prowadzącym”.
 4. Organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do Zespołu, jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej „Kuratorem Oświaty”.
 5. Obwód Zespołu obejmuje dzieci i uczniów zamieszkałych w Bojadłach oraz w miejscowościach:
  a) Pyrnik
  b) Młynkowo
  c) Przewóz
  d) Kartno
  e) Pólko
  f) Sosnówka
  g) Bełcze
  h) Susłów
  i) Siadcza
  j) Wirówek
  k) Klenica ( dla oddziałów gimnazjalnych)
 6. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy:
  a) etap I – klasy od I do III – edukacja wczesnoszkolna;
  b) etap II – klasy od IV do VIII;
 7. W strukturze Szkoły Podstawowej funkcjonują oddziały gimnazjalne do 31.08.2019r.
 8. Nauka w Szkole Podstawowej kończy się egzaminem ósmoklasisty, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.
 9. Potwierdzeniem ukończenia edukacji w Szkole Podstawowej jest świadectwo ukończenia szkoły.
 10. Nauka w oddziałach gimnazjalnych kończy się egzaminem przeprowadzanym na podstawie wymagań określonych oddzielnymi przepisami, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
 11. Zespół prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3-6-letnich.
 12. W Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem profilaktyki.
 13. Zespół może współpracować z instytucjami oświatowymi i poza oświatowymi w celu doskonalenia dydaktycznego.
 14. Zgodę na podjęcie działalności lub współpracy przez stowarzyszenie, organizacje i instytucje, o których mowa w ust. 12 i 13, wyraża dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności lub współpracy oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu

Oddział 1
Cele Zespołu

 • 4.
 1. Zespół realizuje cele określone w ustawie i przepisach, wydanych na jej podstawie, oraz w programach Zespołu – wychowawczym i profilaktycznym.
 2. Głównymi celami Zespołu jest:
  a) stworzyć przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka i ucznia; m.in. poprzez innowacyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania, udział w konkursach, w tym przedmiotowych, oraz uczestnictwo wychowanków/uczniów w życiu społeczno – kulturalnym;
  b) prowadzić proces kształcenia i wychowania służący rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 3. c) nauczyć świadomego zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego kształcenia i przyszłej pracy;
  d) przygotować do określenia celów życiowych i konsekwentnej ich realizacji;
  e) nauczyć samodzielności, odpowiedzialności, życia w duchu tolerancji, akceptacji i harmonii z przyrodą.

Oddział 2
Podstawowe zadania Zespołu

 • 5
 1. Zespół realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, określone w ustawie i przepisach, wydanych na jej podstawie, oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym.
 2. Podstawowe zadania Zespołu umożliwiające osiągnięcie celów są realizowane w sposób zapewniający dziecku i uczniowi wysoki poziom kształcenia i równe szanse edukacyjne oraz wspomagają jego wszechstronny rozwój jako osoby i wprowadzają go w życie społeczne i kulturalne.
 3. Zespół zapewnia uczniom i wychowankom, ich rodzicom i nauczycielom opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Oddział 3
Zadania dydaktyczne Zespołu

 • 6.
 1. Do podstawowych zadań Zespołu z zakresy dydaktycznej funkcji szkoły, należy umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, m.in. poprzez:
  a) prowadzenie zajęć edukacyjnych w różnych formach, w tym w pracowniach przedmiotowych, zapewniających atrakcyjność i nowatorskie formy nauczania;
  b) organizowanie lekcji poglądowych w terenie, w tym wycieczek dydaktycznych i turystyczno – krajoznawczych;
  c) nauczanie języków obcych zgodnie z potrzebami dzieci i uczniów;
  d) dostosowanie procesu dydaktycznego do dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  e) zapewnienie równych szans, z uwzględnieniem możliwości dzieci i uczniów, w różnego typu oddziałach;
  f) wzbudzanie w dzieciach i uczniach potrzeby i wskazania im sposobów, korzystania z różnych źródeł wiedzy;
  g) przygotowywanie dzieci i uczniów do udziału w konkursach, również przedmiotowych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 • 7.
 1. Zespół umożliwia szeroki rozwój zainteresowań dzieci i uczniów i ich szczególnych zdolności poprzez wdrażanie programu wspierania uzdolnień i zainteresowań, m.in. poprzez:
  a) organizowanie toku lekcji i zajęć w taki sposób, by uwzględniać zainteresowania i uzdolnienia dzieci i uczniów;
  b) organizowanie kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z potrzebami uczniów;
  c) indywidualną pracę z dzieckiem i uczniem wybitnie zdolnym;
  d) promowanie osiągnięć dzieci i uczniów;
  e) stwarzanie warunków udziału dzieci i uczniów w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach sportowych;
  f) współpracę z różnymi instytucjami.
 2. Zespół umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku rozwoju edukacyjno-zawodowego, m.in. poprzez:
  a) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
  b) umożliwianie uczniom rozwijania ich zdolności przez udział w zajęciach pozalekcyjnych;
  c) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem szczególnie zainteresowanym danym przedmiotem nauczania;
  d) pogadanki z uczniami prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego na temat świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia;
  e) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi w tym zakresie specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;
  f) udostępnianie uczniom informatorów o możliwościach dalszego kształcenia;
  g) organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
  w ramach Dni Otwartych Szkół i Targów Edukacyjnych.


 

Oddział 4
Zadania wychowawcze

 • 8.
 1. Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu i rozwoju uczniów i dzieci, m.in. poprzez:
  a) diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów i dzieci oraz ich oczekiwań w tym zakresie;
  b) systematyczne monitorowanie zachowań uczniów i dzieci i bieżące korygowanie zachowań niewłaściwych oraz promowanie zachowań oczekiwanych, zgodnie z programem wychowawczym Zespołu;
  c) przydział każdej klasie, w miarę możliwości w całym cyklu nauczania, jednego nauczyciela wychowawcy;
  d) gotowość do stałego partnerskiego kontaktu nauczycieli z rodzicami uczniów i dzieci;
  e) wspomaganie rodziny w wychowaniu ich dzieci;
  f) możliwość kontaktu uczniów i dzieci oraz ich rodziców z pedagogiem szkolnym;
  g) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i dzieciom, pomocy tej potrzebującym;
  h) współpracę Zespołu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym zakresie oraz z innymi instytucjami pomocnymi w kształtowaniu środowiska wychowawczego uczniów i dzieci;
  i) uczenie tolerancji i troski o innych, dobrych zwyczajów oraz pielęgnowania poczucia własnej godności;
  j) rozwijanie umiejętności społecznych, umożliwiających zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej;
  k) przygotowanie ucznia do spełniania wymagań stawianych przez nowoczesne i stale zmieniające się społeczeństwo;
  l) współudział samorządu uczniowskiego w życiu Zespołu;
  m) uczestniczenie uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionalnego.
  n) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych.

 

Oddział 5
Zadania opiekuńcze

 • 9.
 1. Zespół wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów oraz dzieci i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 2. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół, m.in. poprzez:
  a) dbanie żeby budynek Zespołu oraz przynależne do niego tereny i urządzenia odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
  b) organizowanie pracownikom Zespołu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowych; bieżące zapoznawanie ich z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie;
  c) upowszechnianie wśród uczniów i dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
  d) planowanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ucznia i dziecka;
  e) zapewnianie uczniom i dzieciom opieki pedagogicznej w czasie realizacji różnych form zajęć szkolny;
  f) stwarzanie warunków do bezpiecznego i pożytecznego spędzenia czasu, m.in. w świetlicy szkolnej i czytelni, w oczekiwaniu na połączenie komunikacyjne z miejscem zamieszkania, uczniów dojeżdżających do Zespołu z miejscowości leżących poza jego siedzibą;
  g) organizowanie dyżurów nauczycielskich przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw międzysekcyjnych.
 3. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi podczas zajęć organizowanych przez Zespół, poza jego posesją, m.in. poprzez :
  a) zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy 30 uczniów lub do 30 dzieci z pomocą nauczyciela, w czasie wyjścia poza teren Zespołu w obrębie Bojadeł, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, na imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne;
  b) zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów lub do 10 dzieci, w czasie wyjścia (wyjazdu) z uczniami poza Bojadła;
  c) zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy do 10 uczniów na wycieczce turystyki kwalifikowanej;
  d) sprawdzanie przez opiekunów wycieczek stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 4. Zespół organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami, m. in. poprzez:
  a) opiekę pielęgniarki szkolnej (higienistki);
  b) sprawowanie opieki nad uczniami i dziećmi z problemami zdrowotnymi;
  c) udzielanie pomocy przedmedycznej w nagłych zachorowaniach ucznia lub dziecka;
  d) umożliwienie spożywania ciepłych posiłków;
  e) organizację zajęć i przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia;
  f) organizację zajęć edukacyjnych i aktywnych form wypoczynku w okresie ferii i dni wolnych;
  g) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
 5. W Zespole nie dokonuje się zabiegów lekarskich ani podawania leków. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ucznia lub dziecka, nauczyciel informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły lub przedszkola.
 6. Zespół szczególną opieką otacza uczniów niepełnosprawnych, m.in. poprzez:
  a) pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku szkolnym;
  b) dostosowanie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności;
  c) pracę z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie z zaleceniami lekarskimi;
  d) organizowanie nauczania indywidualnego w domu ucznia lub dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  e) utrzymywanie kontaktów uczniów uczęszczających do Zespołu, z uczniami pobierającymi naukę w domu.
 7. Zespół sprawuje opiekę materialną nad uczniami i dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości finansowych Zespołu, w tym m.in. poprzez:
  a) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na pomoc uczniom i dzieciom potrzebującym pomocy finansowej lub rzeczowej;
  b) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (organizowanie dożywiania dzieci).

 

Oddział 6
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

 • 10.

 

 1. Zespół udziela dzieciom i uczniom uczęszczającym do przedszkola oraz szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w odrębnymi przepisami.
 2. Zespół udziela dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej m. in. poprzez:
 3. a) rozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 4. b) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w Zespole
 5. c) wspieranie potencjału rozwojowego
 6. d) stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na :
 8. a) wspieraniu dorosłych w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 9. b) rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom i uczniom

4.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom i uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (logopeda, pedagog) w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem.

6.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Zespole, organizowana jest w miarę potrzeb (oraz możliwości), m.in. w formie:

 1. a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 2. b) zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej);
 3. c) porad i konsultacji dla uczniów;
 4. d) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;

e )zajęć rozwijających uzdolnienia.

7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z :

 1. a) rodzicami dzieci/uczniów
 2. b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
 3. c) placówkami doskonalenia nauczycieli
 4. d) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami
 5. e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.Dla dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział 3
Organy Zespołu

Oddział 1
Rodzaje organów w Zespole

 • 11.
 1. Organami Zespołu są:
  a) Dyrektor;
  b) Rada Pedagogiczna;
  c) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Rada Rodziców Przedszkola;
  d) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.
 2. Każdy z organów, wymienionych w ust. 1:
  a) działa, oprócz dyrektora, zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Zespołu;
  b) posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w ustawie i Statucie;
  c) ustala plan pracy na rok szkolny. Kopie planów pracy organu, otrzymują pozostałe organy;
  d) ma prawo włączyć się do pracy innego organu, o ile nie narusza swym działaniem kompetencji tego organu lub przepisów prawa;
  e) może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów;
  f) posiada możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu;
  g) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Zarządzenia, uchwały lub komunikaty organów Zespołu, podaje się do ogólnej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub jeżeli nie narusza to przepisów prawa, a w szczególności o ochronie danych osobowych.
 4. Przepływ informacji między organami odbywa się:
  a) w czasie wspólnych zebrań organów;
  b) w czasie zebrania danego organu, na które zapraszani są przedstawiciele innych organów Zespołu;
  c) przez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń.

Oddział 2
Dyrektor Zespołu

 • 12.

Do zadań dyrektora Zespołu należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu, a w szczególności do kompetencji dyrektora należy:

 1. W zakresie nadzoru pedagogicznego:
  a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole,
  b) dopuszcza do użytku w Zespole zaproponowany przez nauczycieli programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
  c) odpowiada za uwzględnienie w zestawie programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego, całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego i wychowania przedszkolnego,
  d) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  e) zapewnia uprawnionym uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  f) dba o realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
  g) analizuje i oceniania efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli oraz innej działalności statutowej Zespołu,
  h) w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w Zespole opracowuje, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  i) realizuje zalecenia, uwagi i wnioski Kuratora Oświaty oraz powiadamia go o wykonaniu zaleceń, uwag i wniosków,
  j) dokonuje oceny pracy nauczycieli, o której mowa w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela,
  k) dba o warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu,
  l) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  ł) dba o przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  m) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu przeprowadzanego w klasie VIII szkoły podstawowej; oraz egzaminu gimnazjalnego (do czasu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych)
 2. n) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,
  o) nadzoruje i odpowiada za sposób prowadzenia w Zespole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowość wykorzystywania druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. p) stwarza warunki do działania w Zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej;
 4. r) dba o przestrzeganie Statutu Zespołu;
 5. W zakresie zarządzania i kierowania pracą Zespołu:
  a) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
  b) zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
  c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  d) ustala warunki korzystania z przedszkola oraz ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki,
  e) realizuje zadania w zakresie żywienia dzieci na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  f) wyraża zgodę na podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, z wyjątkiem organizacji politycznych,
  g) wypracowuje i realizuje, przy współudziale pozostałych organów Zespołu, rozwój organizacyjny Zespołu,
  h) ustala organizację pracy Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  i) ustala, po zasięgnięciu opinii organów Zespołu, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w danym roku szkolnym, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  j) ustala, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wskazując wybraną sobotę, w którą zajęcia te zostaną zrealizowane,
  k) organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  l) wstrzymuje wykonanie uchwał organów Zespołu, niezgodnych z przepisami prawa,
  ł) planuje zadania dotyczące obronności kraju, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
  m) współpracuje z organami Zespołu oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz edukacji,
  n) współpracuje z Organem Prowadzącym i Kuratorem Oświaty, w zakresie realizacji swych zadań, które wymagają takiej współpracy,
  o) realizuje zalecenia i wnioski Organu Prowadzącego i Kuratora Oświaty,
  p) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych ich studentów i słuchaczy.
 6. W zakresie prawa pracy:
  a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
  b) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
  c) dokonuje oceny pracy pracowników,
  d) przyznaje nauczycielom, wyższe od ustalonych przepisami, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  e) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Zespołu,
  f) występuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie pracownikom Zespołu odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  g) powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w Zespole, a także odwołuje z nich,
  h) kształtuje twórczą atmosferę pracy w Zespole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,
  i) ustala szczegółowy wykaz niezbędnych materiałów przysługujących nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w jego zakres obowiązków,
  j) zapewnia nauczycielowi nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków,
  k) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  l) współpracuje z zakładowymi organizacjami związków zawodowych,
  m) dokonuje za pracodawcę innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W zakresie awansu zawodowego nauczycieli:
  a) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu i przyjmuje sprawozdanie z realizacji tego planu,
  b) przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego,
  c) zapewnia pomoc nauczycielom odbywającym staż,
  d) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  e) wyraża zgodę na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu,
  f) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję jej przewodniczącego,
  g) nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego lub odmawia nadania tego stopnia,
  h) prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
  i) przechowuje dokumentację związaną z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  j) uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 8. W zakresie spraw uczniowskich:
  a) dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu,
  b) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom i dzieciom, w tym powołuje zespoły nauczycieli i specjalistów dla uczniów i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
  c) informuje rodziców, o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dzieciom oraz wymiarze godzin, w których te formy pomocy będą świadczone,
  d) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  e) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  f) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci, zamieszkałych w obwodzie Zespołu,
  g) w przypadku przyjęcia ucznia lub dziecka spoza obwodu Zespołu, powiadamia dyrektora szkoły lub przedszkola, w obwodzie którym uczeń lub dziecko mieszka, o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  h) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego, poza Szkołą lub poza Przedszkolem,
  i) wydaje uczniowi zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  j) organizuje indywidualne nauczanie lub indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne uczniom i dzieciom, posiadającym orzeczenie o takiej potrzebie,
  k) zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego,
  l) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
  ł) podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej oraz do klasy pierwszej uczenia powracającego z zagranicy, a także w przypadku przeniesieniu ich do innych klas lub oddziałów,
  m) nagradza i karze uczniów w przypadkach określonych w Statucie,
  n) podejmuje decyzje w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału,
  o) wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia, objętego obowiązkiem szkolnym, do innej szkoły, w przypadkach określonych w Statucie,
  p) odpowiada za warunki i sposób organizowania w Zespole krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  q) wnioskuje o przyznanie uczniom świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  r) powiadamia organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego uczniowi,
  s) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji przepisów Konwencji o prawach dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  t) współpracuje z pozostałymi organami Zespołu i instytucjami pozaszkolnymi w zakresie spraw wychowawczych i opiekuńczych,
  u) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
  v) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Zespołu,
  z) wprowadza zakaz pobierania od rodziców opłat za przekazywanie informacji dotyczących ich dzieci (np. za funkcjonowanie w szkole dziennika elektronicznego).
 9. W zakresie administrowania mieniem Zespołu:
  a) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
  b) organizuje wyposażenie Zespołu w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Zespołu,
  c) zapewnia nauczycielowi nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków,
  d) podejmuje decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej lektur, książek o tematyce młodzieżowej, czasopism metodycznych, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli,
  e) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych i gospodaruje nimi
  f) przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego budynku, budowli i instalacji technicznych w Zespole, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  g) organizuje prace konserwacyjno – remontowe w Zespole,
  h) kontroluje wykonanie inwentaryzacji majątku Zespołu, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  i) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników,
  j) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Zespołu, ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Zespołu.
 10. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole:
  a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole;
  b) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Zespołu, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy, oraz określa kierunki ich poprawy,
  c) dba o zapewnienie uczniom, dzieciom i nauczycielom bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
  d) podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych, za zgodą Organu Prowadzącego, jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Oddział 3
Rada Pedagogiczna Zespołu

 • 13.
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu. Działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 3. W przypadkach, określonych regulaminem działania Rady Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może obradować w składzie ograniczonym do nauczycieli Zespołu uczących w danej klasie lub na danym poziomie nauczania lub wychowania przedszkolnego
 4. Udział członków Rady Pedagogicznej w jej posiedzeniach jest obowiązkowy. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określa regulamin pracy Zespołu.
 5. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, za naruszenie której grozi odpowiedzialność, porządkowa, dyscyplinarna lub karna, w zależności od wagi sprawy.

6.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:
  a) inicjowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
  b) prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej;
  c) zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach i porządku zebrania;
  d) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu;
  e) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
  b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  c) uchwalanie statutu Zespołu i zmian do niego;
  d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
  e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
  f) wyrażanie zgody na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju, jeżeli taka inicjatywa została zgłoszona przez inny organ Zespołu;
  g) ustalanie regulaminu swojej działalności;
  h) uchwalanie programu wychowawczego Zespołu i programu profilaktyki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  i) promowanie ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  j) postanawianie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  k) wyrażanie zgody na ewentualny egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  l) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
  m) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów w przypadku, gdy:
  – uczeń ukończył 18 lat i wielokrotnie nie otrzymał promocji, powtarzając klasę VIII;
  -uczeń ukończył 18 lat i pomimo podejmowanych przez szkołę działań nie spełnia obowiązku szkolnego;
  -uczeń ukończył 18 lat, powtarza klasę VII lub VIII, nagminnie narusza obowiązki ucznia, określone w statucie, demoralizuje innych uczniów, lub wchodzi w konflikt z prawem.
  n) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata , oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
 4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  b) projekt planu finansowego Zespołu;
  c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  e) programy nauczania przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w Zespole;
  f) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
  g) kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez Organ Prowadzący, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
  h) zamiar przedłużenia, przez Organ Prowadzący, powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres, bez konkursu;
  i) ustalenie oceny pracy dyrektora;
  j) zamiar powierzenia, przez dyrektora, nauczycielowi stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk;
  k) zamiar wydania uczniowi zezwolenia na indywidualny program nauczania
  lub indywidualny tok nauki;
  l) zasady przyznawania nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie;
  ł) wniosek dotyczący przystąpienia ucznia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wskazuje sposoby dostosowania tych warunków, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Rada Pedagogiczna w szczególności wnioskuje do:
  a) Organu Prowadzącego, o odwołania dyrektora lub innego nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Zespole;
  b) Kuratora Oświaty, o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole;
  c) Dyrektora oraz Organu Prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 6. Wybrani przez Radę Pedagogiczną jej przedstawiciele, w szczególności współdecydują:
  a) jako członkowie komisji konkursowej, o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektor;
  b) jako członkowie zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny nauczyciela, o ocenie pracy tego nauczyciela;
  c) treści projektu statutu Zespołu oraz o jego zmianach.

 

Oddział 4
Rada Rodziców

 • 14.
 1. W Zespole działają dwie Rady Rodziców: Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, jako kolegialne organy społeczne, stanowiące reprezentację rodziców dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa i regulamin działania Rady Rodziców.
 3. Do Kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) uchwalanie:
a) regulaminu swojej działalności, określającego zakres spraw, o których mowa w ustawie,
b) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-wychowawczego Szkoły Podstawowej, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) wyrażanie zgody na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju, jeżeli taka inicjatywa została zgłoszona przez inny organ Zespołu.
2) współdecydowanie o:
a) wzorze jednolitego stroju uczniów,
b) sytuacjach, w których przebywanie ucznia na terenie Zespołu nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.
3) opiniowanie:
a) dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,
b) szkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
c) projektu planu finansowego Zespołu składanego przez dyrektora,
d) podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
e) koncepcji pracy Zespołu,
f) wprowadzenia dodatkowych zajęć,
g) ) opiniowanie przedstawionego przez Radę Pedagogiczną szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
4) wnioskowanie do dyrektora o:
a) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju,
b) dokonanie oceny pracy nauczyciela, oprócz nauczyciela stażysty.

 1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu do:
  a) Organu Prowadzącego;
  b) Kuratora Oświaty;
  c) pozostałych organów Zespołu
 2. W celu wspierania statutowej działalności Zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w granicach prawa;
  a) fundusze, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców; do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców;
  b) zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok szkolny do czasu wyboru nowej rady. Skład Rady Rodziców może ulec zmianie w okresie trwania jej kadencji, do liczby 1/2 jej członków.


 

Oddział 5
Samorząd Uczniowski Zespołu

 • 15.
 1. W Zespole działa jeden Samorząd Uczniowski, który stanowi statutowy organ reprezentujący społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych zwane dalej – SU.
 2. Na czele SU stoi przewodniczący wybierany przez ogół uczniów społeczności uczniowskiej, którą reprezentuje.
 3. Kadencja rad samorządów klasowych trwa rok szkolny. Kadencja SU trwa do czasu wybory nowego SU nowym roku szkolnym.
 4. Zasady wybierania i działania SU określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów danej społeczności uczniowskiej, którą reprezentuje.
 5. Do kompetencji SU należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły, którą reprezentuje, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
  a) opiniowanie programów profilaktyki i wychowawczego Zespołu,
  b) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
  c) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Zespołu i środowiska,
  d) rozstrzyganie sporów między uczniami,
  e) organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  f) redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły,
  g) opiniowanie pracy nauczycieli,
  h) wybieranie opiekuna SU.


 

Oddział 6
Przepływ informacji między organami Zespołu

 

 • 16.

1.Dyrektor Zespołu przekazuje informację członkom Rady Pedagogicznej na piśmie w Księdze zarządzeń.

2.Pomiędzy dyrektorem, wicedyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim informacje przekazuje się na piśmie w formie korespondencji wewnętrznej.

3.Pozostałe informacje, dotyczące bieżącego porządku pracy przekazuje się w formie ustnej lub informacji pisemnej umieszczonej na tablicy ogłoszeń w pokojach nauczycielskich
w szkole i przedszkolu oraz w formie korespondencji elektronicznej, w tym także jako wiadomości w e-dzienniku.

Oddział 7
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Zespołu

 • 17
 1. W sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły, aż do rozwiązania konfliktu.
 2. Mediatorem może być:
  a) wychowawca klasy w sporach między:
  – uczniami;
  – uczniem i nauczycielem przedmiotu;
  – rodzicem i nauczycielem przedmiotu;
  b) pedagog szkolny w sporach między:
  – uczniami;
  – uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu;
  – uczniem, rodzicem i wychowawcą;
  c) Dyrektor Szkoły w konfliktach między:
  – uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu;
  – uczniem i nauczycielem lub wychowawcą, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu;
  – między nauczycielami;
  – między nauczycielem, a innym pracownikiem szkoły.
  3.Spory wynikłe między organami Zespołu, rozstrzyga się w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.
 3. W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, wybierane zgodnie z regulaminami działania tych organów.
 4. Jeżeli stroną konfliktu jest dyrektor, przystępuje do negocjacji sam lub może przystąpić w towarzystwie maksymalnie dwóch osób z kierownictwa Zespołu.
 5. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji, strony przystępują do kolejnej próby rozstrzygnięcia konfliktu, na drodze mediacji. Mediatorem jest dyrektor, jeżeli nie jest on stroną konfliktu.
 6. Jeżeli stroną konfliktu jest dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora spoza organów, których konflikt dotyczy – trzecią osobę bezstronną i neutralną. Mediatorem może być również osoba spoza Zespołu, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Osobę mediatora muszą zaakceptować obie strony konfliktu.
 7. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, których dotyczy konflikt poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba spoza Zespołu, która zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem może być również, zaakceptowany przez obie strony konfliktu, przedstawiciel Organu Prowadzącego lub Kuratora Oświaty, jeżeli podejmie się rozwiązania problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny.

 

 

Rozdział 4
Organizacja Zespołu

Oddział 1
Organizacja roku szkolnego

 • 18.
 1. W Zespole rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Półrocze I trwa od dnia 1 września, do końca drugiego tygodnia stycznia (bo ferie zimowe mogą zacząć się najwcześniej w II połowie stycznia, może być np. do dnia zakończenia ferii zimowych, których termin jest ruchomy). Półrocze II trwa od początku trzeciego tygodnia stycznia (może być od poniedziałku po zakończeniu ferii zimowych), do końca roku szkolnego.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są w Zespole przez pięć dni w tygodniu, z wyjątkiem sytuacji konieczności odpracowania zajęć w wybraną sobotę, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zajęcia edukacyjne w przedszkolu realizowane są od 1 września do 31 lipca , przez pięć dni w tygodniu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny. W tym czasie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor w danym roku szkolnym, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, nauczyciele organizują zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki oraz inne zajęcia pozalekcyjne.

 

 

 • 19.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Organ Prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący oraz informacje o nauczycielach odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Oddział 2
Organizacja zajęć szkolnych

 • 20.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki i wychowania, danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania dla danego poziomu nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych jest ustalana zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 21.
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.
 2. Podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
  a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
  b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  – zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  – zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania (innowacje pedagogiczne);
  c) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  d) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  e) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  f) zajęcia wymienione w ust.2b i2c mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola są zajęcia edukacyjne prowadzone w formie:
  a) obowiązkowych zajęć z całą grupą;
  b) zajęć stymulacyjnych organizowanych w małych zespołach;
  c) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych wspomagających rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
  d) okazji edukacyjnych, poprzez stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
  e) spontanicznej działalności dzieci;
  f) zajęć dodatkowych organizowanych odpłatnie i za pisemną zgodą rodziców;
  g) zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.
 4. Jednostką rozliczeniową dla zajęć lekcyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia ucznia oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, jest 45 minut.
 5. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Jednostką rozliczeniową dla zajęć prowadzonych w szkole innych niż prowadzenie lekcji z uczniami, oraz zajęć specjalistycznych prowadzonych z uczniami i dziećmi, lub na ich rzecz (socjoterapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym), jest 45 minut.
 7. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 7.45.
 8. Przerwy międzylekcyjne w Szkole trwają po 10 minut, z wyjątkiem przerwy po czwartej i piątej lekcji, która trwa 15 minut oraz przerwy po szóstej lekcji, która trwa 5 minut.

 

 • 22.
 1. Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się corocznie, z uwzględnieniem liczebności klas oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania i przy uwzględnieniu posiadanych środków finansowych.
 2. Podziału oddziałów na grupy, z uwzględnieniem ust. 1, dokonuje się na zajęciach z następujących przedmiotów:
 3. a) języków obcych – jeżeli liczba uczniów w danym oddziale przekroczy 24 osoby;
  b) wychowania fizycznego- zajęcia są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, w klasach IV-VIII szkoły podstawowej zajęcia mogą odbywać się razem chłopcy z dziewczętami, a w oddziałach gimnazjalnych oddzielnie chłopcy i dziewczyny.
 4. c) informatyki – bez względu na liczbę uczniów w oddziale; maksymalna liczba uczniów w grupie uzależniona jest od liczby stanowisk pracy w pracowni komputerowej.
 5. Za zgodą Organu Prowadzącego można dokonać podziału oddziałów na grupy, również w innych przypadkach niż wymienionych w ust. 2.
 6. Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być również prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych.
 7. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach ze względu na podział na grupy przebywają w świetlicy szkolnej.
 8. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

Oddział 3
Organizacja zajęć pozalekcyjnych

 • 23.
 1. Zespół organizuje nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. Zajęcia pozalekcyjne mają formę:
  a) zajęć w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań;
  b) zajęć i zawodów sportowych oraz rekreacyjno – sportowych;
  c) zajęć świetlicowych;
  d) udziału uczniów w konkursach i imprezach przyjętych w danym roku do realizacji w oparciu o kalendarz konkursów i imprez;
  e) udziału uczniów i prezentowanie ich osiągnięć podczas wystaw, imprez i uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych;
  f) udziału uczniów w cyklicznej edukacji kulturalnej, wycieczkach, warsztatach.
 2. Dla uczniów, którzy dłużej przebywają w Zespole, ze względu na organizację dojazdu do Zespołu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom i dzieciom opieki pozalekcyjnej, Zespół prowadzi świetlicę.
 3. Zespół organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Oddział 4
Organizacja zajęć przedszkolnych

 • 24.
 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  a) liczbę miejsc w placówce,
  b) planową liczbę wychowanków przedszkola,
  c) liczbę dzieci zapisanych do placówki,
  d) liczbę oddziałów,
  e) czas pracy poszczególnych oddziałów,
  f) liczbę pracowników przedszkola,
  g) czas pracy pracowników,
  h) ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 • 25.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku. Kwalifikacja dzieci do poszczególnych grup odbywa się z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci, ich uzdolnień, zainteresowań, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .
 3. Liczba dzieci w grupie integracyjnej jest określona odrębnymi przepisami.
 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej oraz programu wychowania w przedszkolu dopuszczonego do realizacji przez dyrektora Zespołu.
 5. W przedszkolu wyboru programu dokonują nauczycielki, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
  b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut
 10. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.
 11. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości
 12. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:
  a) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
  b) pokój terapii pedagogicznej i logopedycznej,
  c) pomieszczenia sanitarne,
  d) pomieszczenia socjalne,
  e) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
  f) szatnię,
  g) kuchnie,
  h) szatnię dla personelu,
  i) plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieciom.
 • 26.
 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Zespołu, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3—6 lat.

3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
  1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
  2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,
  3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 4. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. W związku ze zmniejszoną wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mogą mieć skrócony czas pobytu w przedszkolu z możliwością wydłużenia go, wg wskazań personelu pedagogicznego zależnie od potrzeb dziecka.
 6. W przedszkolu prowadzone są zajęcia w grupach łączonych w czasie:
  a) ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia choroby itp. i inne okresy zmniejszonej frekwencji,
  b) godziny poranne i popołudniowe.
 7. W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń większej niż 5 wychowanków.
 8. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
 • 27.
 1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową i opłaty za wyżywienie.
 2. Opłatę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wysokość opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola.
 4. Opłaty od rodziców pobierane są do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest kwitariusz wpłaty lub potwierdzenie przelewu na konto.

Oddział 5
Baza Zespołu

 • 28.
 1. Zespół zapewnia możliwość korzystania z:
  a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni komputerowej z dostępem do Internetu;
  b) biblioteki i czytelni;
  c) świetlicy szkolnej;
  d) gabinetu dyrektora;
  e) gabinetu wicedyrektora
  f) sekretariatu;
  g) pokoju nauczycielskiego;
  h) gabinetu pedagoga szkolnego i logopedy;
  i) sali gimnastycznej z zapleczem;
  j) stołówki wraz z zapleczem;
  k) sklepiku;
  l) pomieszczeń sanitarno – higienicznych;
  ł) szatni;
  m) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;
  n) archiwum,
  o) boiska sportowego.
 2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1a, są przystosowane i wyposażone, adekwatnie do funkcji, jakie pełnią.
 3. Zespół wyposażony jest w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację szkolnego zestawu programów nauczania.
 4. W ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie i dzieci mają prawo korzystać z pomieszczeń Zespołu.
 5. Korzystanie przez uczniów i dzieci z pomieszczeń o których mowa w ust. 4, odbywa się pod nadzorem pracowników pedagogicznych Zespołu.

Oddział 6
Świetlica szkolna

 • 29.
 1. Dla wszystkich uczniów, którzy dłużej przebywają w Szkole, ze względu na organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki pozalekcyjnej, Szkoła prowadzi świetlicę szkolną.
 2. Świetlica zlokalizowana jest w budynku głównym szkoły w dwóch pomieszczeniach oraz w budynku przedszkola w jednym pomieszczeniu.
 3. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do:
  a) potrzeb uczniów i dzieci oraz ich rodziców;
  b) tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole;
  c) organizacji dojazdu do Szkoły;
  d) udziału uczniów w zajęciach dodatkowych po zakończonych lekcjach;
  e) zwolnienie ucznia z określonych zajęć;
  f) innych okoliczności wymagających zapewnienia uczniom i dzieciom opieki.
 4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w dniach pracy Szkoły, w godzinach ustalonych w arkuszu organizacji pracy Szkoły. Zajęcia świetlicowe odbywają się również w dodatkowych, dla uczniów, dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów nie przekracza 25. Podział uczniów na grupy wychowawcze dokonywany jest wg kryterium wiekowego.
 6. Do podstawowych zadań realizowanych w świetlicy należą zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w stosunku do uczniów w niej przebywających.
 7. W świetlicy organizowane są:
  a) pomoc w nauce;
  b) wypoczynek, w tym pobyt na świeżym powietrzu;
  c) imprezy szkolne;
  d) ekspozycje prac uczniów;
  e) zajęcia wynikające z zainteresowań i potrzeb uczniów i dzieci.
 8. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są dzieci i uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych do 5 września każdego roku.
 9. Po 5 września, uczniowie i dzieci przyjmowani są na zajęcia świetlicowe, w miarę wolnych miejsc, w ciągu całego roku szkolnego.
 10. Rodzice zapisując dziecko do świetlicy powinni:
  a) określić czas pobytu ich dziecka;
  b) podać informację, kto jest upoważniony do odbioru ich dziecka;
  c) uzgodnić, w jaki sposób można się z nimi kontaktować (podać telefon domowy
  i komórkowy obojga rodziców, prawnych opiekunów oraz adres zamieszkania);
  d) znać procedury postępowania w przypadku, gdy w oznaczonym czasie nie
  odbiorą dziecka ze świetlicy.

Oddział 7
Biblioteka szkolna

 

 • 30.

 

 1. W Zespole działa Biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Multimedialnym, zlokalizowana w głównym budynku szkoły.
 2. Biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Multimedialnym, stanowią interdyscyplinarną pracownię szkolną, służącą:
 3. a) realizacji szkolnych programów nauczania i wychowania;
 4. b) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i dzieci;
 5. c) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;
 6. d) realizacji zadań statutowych Zespołu;

e)popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3.Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i przechowuje zbiory biblioteczne.

4.Biblioteka obsługuje użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów, udostępnianie stanowisk komputerowych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

5.Biblioteka szkolna gromadzi, wypożycza, udostępnia uprawnionym uczniom podręczniki, materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe.

6.Szczegółowe procedury korzystania z nieodpłatnych podręczników określa odrębny regulamin.

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
 2. a) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
 3. b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
 4. c) korzystanie z komputera i programów multimedialnych;
 5. d) korzystanie z Internetu.
 6. Biblioteka pełni funkcje:

1) kształcąco- wychowawczą poprzez:

 1. a) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów
 2. b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji i funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 3. c) kształtowanie kultury czytelniczej,
 4. d) wdrażanie do poszanowania książki,
 5. e) przygotowanie uczniów do korzystania z innych bibliotek,
 6. f) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

 1. a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,
 2. b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
 3. c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 4. d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 1. Biblioteka współpracuje z

1) uczniami, poprzez:

a)rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

b)pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

c)propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej,

d)wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

e)uwzględnianie w zakupach nowości propozycji czytelników,

f)wolontariat biblioteczny

g)informowanie o aktywności czytelniczej

2) nauczycielami poprzez:

a)współudział w organizacji imprez szkolnych

b)prowadzenie lekcji bibliotecznych,

 1. c) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa,
 2. d) informowanie o nowych książkach w bibliotece,
 3. e) pomaganie nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych,
 4. f) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczyciela.

3) rodzicami, poprzez:

 1. a) pomoc w doborze literatury zainteresowanym rodzicom,
 2. b) zachęcanie rodziców do czytania dzieciom i z dziećmi,
 3. c) rozmowy o planowanych zakupach nowych książek do biblioteki,
 4. d) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 5. e) udostępnianie dokumentów szkoły,
 6. f) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa dzieci,
 7. g) zakup nagród dla najlepszych czytelników.

4) innymi bibliotekami, poprzez:

 1. a) uczestniczenie w imprezach czytelniczych, spotkaniach z pisarzami organizowanych przez Bibliotekę Publiczną,
 2. b) wymianę wiedzy i doświadczeń,
 3. c) organizowanie akcji czytelniczych,
 4. d) konsultacje w sprawie zakupu nowych książek,
 5. e) poznanie pracy innych bibliotek .
 6. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas trwania zajęć szkolnych wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć.
 7. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa Statut.
 • 31.
 1. Zbiór biblioteki szkolnej obejmuje książki, czasopisma, materiały dydaktyczne, a w szczególności :
 2. a) czasopisma metodyczne, związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami;
 3. b) słowniki i encyklopedie;
 4. c) literaturę piękną;
 5. d) książki dla dzieci i młodzieży;
 6. e) lektury obowiązkowe i do wyboru;
 7. f) literaturę popularnonaukową;
 8. g) literaturę pedagogiczną i psychologiczną dla nauczycieli i rodziców;
 9. h) książki metodyczne dla nauczycieli;
 10. i) publikacje ogólno informacyjne i popularnonaukowe;
 11. j) podstawy programowe obowiązujące na wszystkich etapach kształcenia,
 12. k) podręczniki.
 13. Podstawę doboru książek i czasopism stanowią zadania dydaktyczno- wychowawcze Zespołu oraz zgłaszane zapotrzebowanie przez Radę Pedagogiczną i pozostałych czytelników.
 14. Podstawę doboru czasopism metodycznych stanowi decyzja dyrektora Zespołu.
 15. Książki układane są na regałach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, a w ich obrębie według nazwisk autorów; czytelnicy mają wolny dostęp do półek i pełny wgląd w zbiory biblioteki.
 • 32.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, dzieci, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu oraz rodzice uczniów i dzieci, a za zgodą dyrektora, inne osoby, zwane dalej „czytelnikami”.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do dwóch książek jednorazowo na okres do jednego miesiąca. Po terminie, na który książka została wypożyczona, na prośbę czytelnika może być przedłużony okres wypożyczenia książki.
 3. Czytelnicy zwracają bibliotece wypożyczone książki, najpóźniej do trzech tygodni przed zakończeniem w danym roku szkolnym, zajęć edukacyjnych w Zespole.
 4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnik może korzystać w czytelni.
 5. Czytelnik odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki i odkupuje taką samą książkę lub o podobnej wartości, wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Uczniowie wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne wg zasad zawartych w Regulaminie wypożyczania bezpłatnych podręczników szkolnych w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach.
 7. Podręczniki i materiały edukacyjne uczeń zwraca najpóźniej trzy dni przed zakończeniem zajęć szkolnych lub w przypadku zmiany szkoły dzień przed opuszczeniem szkoły. Uczeń nie zwraca materiałów ćwiczeniowych, jeżeli były przeznaczone do pisemnych uzupełnień przez niego.


 

Rozdział 5
Pracownicy Zespołu

Oddział 1
Stanowiska niepedagogiczne w Zespole

 • 33.
 1. W Zespole zatrudnieni są: pracownicy administracyjni (sekretarz lub sekretarka oraz intendent) i pracownicy obsługi
 2. Do obowiązków sekretarza szkoły należy:
  a) prowadzenie kancelarii szkoły;
  b) dzienników korespondencji,
  c) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  d) zakup, wydawanie i rozliczanie biletów miesięcznych,
  e) prowadzenie listy obecności personelu szkoły;
  f) wypisywanie duplikatów świadectw szkolnych;
  g) prowadzenie ewidencji uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu systemu informacji oświatowej;
  h) prowadzenie rejestru rozmów telefonicznych i rozliczanie ich;
  i) prowadzenie dokumentacji z zakresu bhp;
  j) opracowywanie zapotrzebowania na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów i wyposażenia;
  k) właściwa gospodarka inwentarzem szkoły, prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz kontrola stanu inwentarza w pomieszczeniach;
  l) prowadzenie podręcznego magazynu na potrzeby szkoły;
  m) dbałość o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem;
  n) przygotowanie rozliczenia miesięcznego godzin ponadwymiarowych nauczycieli;
  o) realizacja wewnętrznego planu kontroli opracowanego przez dyrektora Zespołu;
  p) kierowanie pracą woźnych, wydawanie im niezbędnego sprzętu do pracy;
  q) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Zespołu, a wynikających z organizacji pracy placówki;
  r) przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 3. Do obowiązków intendenta należy:
  a) kupowanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym;
  b) uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu;
  c) przestrzeganie norm żywieniowych;
  d) nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni;
  e) sporządzanie dziennych raportów żywieniowych;
  f) prowadzenie na bieżąco kart ilościowo – wartościowych;
  g) sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo – wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością;
  h) codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców;
  i) zbieranie odpłatności za przedszkole, prawidłowe ewidencjonowanie wpłat i odprowadzanie ich na konto Urzędu Gminy w Bojadłach;
  j) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z potrzebami; dokonywanie rozliczeń z gotówki rachunkami;
  k) utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp;
  l) odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia;
  m) czuwanie nad realizacją systemu HACCP;
  n) prowadzenie dokumentacji związanej z Dobrą Praktyką Higieniczną i HACCP;
  o) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola;
  p) przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych;
  q) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;
  r) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.
 • 34.
 1. Do pracowników obsługi Zespołu należą pracownicy:
  a) pomoc wychowawcy przedszkola,
  b) kucharki i pomoc kucharki,
  c) sprzątaczki,
  d) woźny,
  e) palacze,
  f) pracownik gospodarczy.
 2. W Zespole, swoją pracę wykonuje pielęgniarka szkolna, której stosunek pracy oraz szczegółowe kompetencje określają oddzielne przepisy Ministra Zdrowia. Do podstawowych obowiązków pielęgniarki szkolnej należy w szczególności dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, o stan sanitarnohigieniczny Zespołu. Pielęgniarka, wykonując swoje zadania, współpracuje z Dyrektorem, wychowawcami i rodzicami uczniów.
 3. Szczegółowe zadania pracowników, wymienionych w ust. 1-2 określa Statut.
 4. Rodzaj stanowisk pracy oraz liczba etatów pracowników uzależniona jest od potrzeb Zespołu oraz jej możliwości finansowych.
 • 35.

1.Do obowiązków pomocy wychowawcy grupy przedszkolnej należy:
a) pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi;
b) zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych;
c) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce;
d) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
e) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;
f) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
g) przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych;
h) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;
i) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;
j) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki, a wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 • 36.

1.Do obowiązków kucharza należy:
a) punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i jadłospisem, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;
b) porcjowanie posiłków dla dzieci, uczniów i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;
c) pakowanie posiłków do termosów i przygotowanie ich do ekspedycji;
d) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych, przepisów HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej;
e) mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
f) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych, natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości intendentowi;
g) dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych;
h) pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;
i) wydawanie posiłków w przedszkolu;
j) zmywanie naczyń stołowych po posiłkach;
k) codzienne sprzątanie przydzielonego przez szefa kuchni rejonu;
l) po zakończonej pracy – wyłączanie oświetlenia i urządzeń elektrycznych, zabezpieczenie okien przed otwarciem – w przydzielonym regionie;
m) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

 • 37.

1.Do obowiązków pomocy kucharza należy:
a) wstępna obróbka wszelkich surowców do produkcji posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;
b) rozdrabnianie surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;
c) pomoc w przygotowywaniu potraw zgodnie z wytycznymi szefa kuchni i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
d) pomoc w porcjowaniu i pakowaniu posiłków do termosów;
e) wydawanie posiłków na stołówce w Szkole Podstawowej w Bojadłach;
f) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej godzinie;
g) utrzymywanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, i in. pomieszczeń w wydzielonym regionie;
h) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. HACCP oraz dyscypliny pracy;
i) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z przepisami HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej;
j) mycie i wyparzanie naczyń stołowych;
k) doraźne zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności;
l) natychmiastowe zgłaszanie dyrekcji usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;
m) realizowanie poleceń szefa kuchni w zakresie gospodarki żywieniowej;
n) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

 • 38.

1.Do obowiązków woźnej i sprzątaczki należy:
a) utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach;
b) codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach;
c) raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach;
d) raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach;
e) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych;
f) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych w przedszkolu;
g) dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku);
h) używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków;
i) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;
j) pomoc nauczycielce w przedszkolu w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach;
k) uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci;
l) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
m) przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych;
n) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu lub szkole dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu;
o) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez dyrektora.

 • 39.

1.Do obowiązków pracownika gospodarczego i woźnego należy:
a) utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i szkoły oraz na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do budynków i przyległych chodników, oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu;
b) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojemników na odpady;
c) prowadzenie rejestru konserwacji zmywarki i kociołków parowych;
d) wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się z pobranych materiałów;
e) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem;
f) przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych;
g) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu lub szkole dzieci i pracowników oraz przynieść szkodę w mieniu Zespołu;
h) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
i) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
j) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

Oddział 2
Stanowiska pedagogiczne w Zespole

 • 40.
 1. W Zespole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni.
 2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole należą:
  a) nauczyciele, w tym wychowawcy klas;
  b) bibliotekarz;
  c) wychowawcy świetlicy;
  d) specjaliści:
  a) pedagog szkolny,
  b) logopeda.
 3. W Zespole tworzy się pedagogiczne stanowiska kierownicze:
  a) dyrektora,
  b) wicedyrektora,
  c)kierownik świetlicy szkolnej.
 4. Zakres spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników pedagogicznych reguluje Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do niej.
 5. Dyrektor Zespołu realizuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora.
 6. Do kompetencji wicedyrektora należą w szczególności:
  a) podejmowanie decyzji w ramach kompetencji określonych w przydziale czynności;
  b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do przydzielonej grupy nauczycieli;
  c) przygotowywanie projektów ocen pracy nauczycieli, w stosunku do których sprawują bezpośredni nadzór pedagogiczny;
  d) przygotowywanie projektów dokumentacji szkolnej z zakresu swoich kompetencji;
  e) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą lub opiekuńczą Zespołu;
  f) organizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli;
  g) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci;
  h) przygotowywanie materiałów sprawozdawczych i dokonywanie analizy danych, dotyczących efektów kształcenia, wychowania i opieki;
  i) inne kompetencje i zadania, określone w szczegółowym przydziale czynności.
 7. W czasie nieobecności dyrektora w pracy, jego obowiązki pełni wicedyrektor. Wicedyrektor podejmuje decyzje dotyczące spraw bieżących, z zastrzeżeniem ust. 4.
 8. Wicedyrektor podejmuje inne decyzje niż bieżące, na podstawie pisemnego upoważnienia dyrektora.
 • 41.
 1. Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci i uczniów.
 2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem i dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Oddział 3
Zadania nauczyciela

 • 42.
 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i dzieci.
 2. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami i dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i dzieci.
 3. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i dzieci, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Nauczyciele monitorują pracę uczniów i przekazują im informacje o ich osiągnięciach edukacyjnych. Odbywa się to poprzez wskazanie, co uczniowie robią dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinni się dalej uczyć.
 5. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, zgodnie z wykazem materiałów ustalonym przez dyrektora.
 6. Nauczyciele składają dyrektorowi roczne rozkłady materiałów nauczania lub plany wynikowe do dnia 15 września każdego roku.
 7. Nauczyciele stażyści i kontraktowi opracowują scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych, które są obserwowane przez opiekuna stażu oraz prowadzonych lekcji otwartych.
 8. Zespół przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 9. Nauczyciele w szczególności realizują zadania związane z:

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i dzieci, poprzez:
a) rzetelne realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
b) przestrzeganie oraz respektowanie przestrzegania przez uczniów i dzieci zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć edukacyjnych,
c) przestrzeganiem dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także potwierdzenie własnoręcznym wpisem do e-dziennika odbyte zajęcia
e) wietrzenie w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,
f) dopilnowywanie, aby uczniowie i dzieci, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, w czasie przerw przebywali na świeżym powietrzu,
g) nie dopuszczenie do zajęć lub ich przerwanie, wyprowadzając uczniów i dzieci oraz powiadomienie Dyrektora, w przypadku gdy stan urządzeń technicznych znajdujących się w pomieszczeniu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i dzieci.
h) w razie potrzeby, udzielanie uczniom i dzieciom pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z procedurą określoną w Zespole;

2) prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego poprzez:
a) właściwy dobór treści zajęć i sposobu ich przekazywania, dostosowanego do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczniów i dzieci,
b) właściwe rozplanowanie realizacji materiału nauczania,
c) prowadzenie zajęć edukacyjnych metodami aktywnymi,
d) stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu,
e) utrwalanie przez uczniów przerobionych partii materiału nauczania,
f) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych uczniów i dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji;
g) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadku, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia.

4) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, poprzez:
a) opiekę nad przydzieloną salą lekcyjną, z jednoczesnym przyjęciem odpowiedzialności
porządkowej za stan liczbowy i jakościowy mienia znajdującego się w tej sali,
b) zgłaszanie przez opiekuna sali lekcyjnej zapotrzebowania na doposażenie sali lub wymianę zużytego sprzętu na nowy,
c) zabezpieczenie przez opiekuna sali lekcyjnej wartościowego sprzętu szkolnego lub pomocy naukowych,
d) dbanie przez opiekuna sali o estetykę wnętrza i zgłaszanie dyrektorowi o usterkach powodujących zagrożenie zdrowia lub życia uczniów i dzieci korzystających z tej sali zajęć;
5) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów i dzieci, ich zdolności oraz zainteresowań, poprzez:
a) prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania indywidualne uczniów,
b) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, który nie może sprostać wymaganiom z danych zajęć edukacyjnych, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,
c) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla chętnych uczniów, z zakresu nauczanego przez nauczyciela przedmiotu,
d) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów,
e) doradztwo edukacyjno-zawodowe;

6) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów, poprzez:
a) ocenianie wszystkich uczniów według tych samych kryteriów oceniania,
b) stosowanie jawności oceniania i uzasadnianie wystawianych ocen;
c) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

7) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, poprzez:
a) obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
b) obserwacje i pomiary pedagogiczne w klasach I-III, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
c) zdiagnozowanie potrzeb uczniów oraz przyczyn niepowodzeń,
d) współpracę nauczyciela, w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych ucznia i dziecka, z wychowawcą klasy, rodzicami ucznia i dziecka, pedagogiem szkolnym i specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
e) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczniów wymagających pomocy w zrozumieniu materiału nauczania,
f) zachęcanie uczniów zdolnych do udzielenia pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce,
g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i dzieciom, którzy takiej pomocy potrzebują lub pośredniczenie w organizowaniu takiej pomocy przez specjalistów,
h) w przypadku stwierdzenia, że uczeń lub dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje o tym niezwłocznie dyrektora;

8) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podnoszeniem swojego poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć poprzez:
a) korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, w szczególności z pomocy doradcy metodycznego, pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w formie indywidualnych konsultacji, wskazania odpowiedniej literatury i udziału w różnych zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
b) podnoszenie kwalifikacji na kursach i studiach podyplomowych,
c) udział w konferencjach metodycznych,
d) inicjowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e) współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia zawodowego,
f) udział w przeprowadzanej kontroli i ewaluacji wewnętrznej oraz wykorzystywanie wyników do doskonalenia jakości swojej pracy,
g) samokształcenie poprzez wykorzystywanie najnowszej literatury z zakresu metodyki nauczania i merytorycznej dotyczącej nauczanego przedmiotu;
9) prowadzeniem dokumentacji szkolnej.

 

 • 43
  Zadania wychowawców klas
 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Wychowawcy w miarę możliwości prowadzą swoje oddziały przez cały okres wychowania przedszkolnego lub nauki w Szkole Podstawowej.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami lub dziećmi danego oddziału, a w szczególności:
  a) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów i dzieci, proces ich uczenia się i wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów i dzieci oraz pomiędzy uczniami i dziećmi, a innymi członkami społeczności szkolnej.
 4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:
  a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia i dziecko;
  b) występuje z wnioskiem do nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu, z którym uczeń, objęty indywidualnym programem lub tokiem nauki ma trudności, o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości tego ucznia, z zachowaniem warunków zgodnych z odrębnymi przepisami;
  c) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, w tym wycieczki integracyjne i rekreacyjne, treści i formy zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;
  d) współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
  e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów i dzieci, w celu:
  – poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
  – współdziałania z rodzicami, poprzez udzielanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec ich dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w realizacji swoich zadań, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
  f) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów i dzieci;
  g) udziela uczniowi w pierwszej kolejności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w razie potrzeby zgłasza Dyrektorowi potrzebę zorganizowania uczniowi i dziecku specjalistycznej pomocy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  h) wchodzi w skład zespołu, pracującego na rzecz uczniów i dzieci oddziału, którego jest wychowawcą.

 

 

 • 44
 1. Wychowawca spełnia swoje zadania dopasowując metody wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów i dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych uczniów i dzieci.
 2. Wychowawca realizując swoje zadania kontaktuje się z rodzicami uczniów i dzieci, co najmniej 4 razy w roku szkolnym, jeżeli istnieje taka potrzeba – w każdej chwili, również w domu ucznia i dziecka.
 3. Wychowawca klasy i wychowawca w przedszkolu czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów lub obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego; współpracuje w tym zakresie z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.

4.Wychowawca prowadzi i odpowiada za sposób prowadzenia przez innych nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i spraw wychowawczych uczniów i dzieci w oddziale, nad którym powierzono mu opiekę, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. W razie nieobecności wychowawcy dłuższej niż jeden miesiąc, dyrektor powierza pełnienie w zastępstwie obowiązków wychowawcy innemu nauczycielowi.
 2. Nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 6 letnie przeprowadza w roku szkolnym analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • 45

Zmiana nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy.

 1. Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela danego przedmiotu lub wychowawcy danego oddziału w następujących przypadkach:
  1) z inicjatywy dyrektora, w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
  2) na prośbę zainteresowanego nauczyciela lub wychowawcy;
  3) na uzasadniony wniosek:
  a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  b) Rady Pedagogicznej,
  c) Rady Rodziców.

2.Wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę nauczyciela lub wychowawcy składany jest dyrektorowi w formie pisemnej.

 1. Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie nauczyciela lub wychowawcy w terminie do 14 dni od złożenia wniosku.
 2. Dyrektor może odrzucić wniosek o zmianę nauczyciela lub wychowawcy, pisemnie uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie.
 3. Od stanowiska dyrektora o odrzuceniu wniosku o zmianę nauczyciela lub wychowawcy wnioskodawcom przysługuje odwołanie ponownie do dyrektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego pisma.
 4. Po rozpatrzeniu odwołania stanowisko dyrektora jest ostateczne.
 5. Zmiana nauczyciela lub wychowawcy następuje od drugiego semestru lub nowego roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiana może nastąpić w każdym czasie trwania roku szkolnego.
 6. Nauczyciel, który zaprzestał uczyć w oddziale z przyczyn, o których mowa w ust. 1, traci z dniem zmiany tygodniowego przydziału zajęć, godziny ponadwymiarowe, jeżeli miał takie przydzielone lub uzupełnia etat innymi godzinami zajęć, jeżeli w wyniku tej zmiany nie będzie mógł realizować obowiązującego go wymiaru zajęć.
 • 46.
  Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
  a) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz porządku i ładu w rejonie objętym jego opieką,
  b) interweniowanie w sytuacjach kryzysowych,
  c) wezwanie pomocy w przypadkach wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, w której jednoosobowa interwencja nauczyciela jest nieskuteczna,
  d) nieprzerwane przemieszczanie się po całym rejonie objętym jego opieką;
  e) koncentrowanie uwagi na miejsca, gdzie uczniowie mogą być szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo,
  f) informowanie dyrektora o zauważonych usterkach zagrażających zdrowiu ucznia lub pracownika,
  g) nie wykonywanie innych czynności nie związanych z realizacją zadań nauczyciela dyżurnego,
  h) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora
  i) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
  j) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w pełnieniu dyżuru;
  k) dbania by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych;
  l) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 4. Dyżury pełnią nauczyciele według grafiku zatwierdzonego przez dyrektora na początku roku szkolnego.
 5. Dyżury nauczycielskie organizowane są według następujących zasad:
  a) dyżury pełnią nauczyciele, pracujący w danym dniu w Szkole Podstawowej,
  b) nie planuje się dyżurów nauczycielom specjalistom oraz bibliotekarzowi i wychowawcom świetlicy,
  c) w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego, jego obowiązki przejmuje nauczyciel zastępujący go na zajęciach lekcyjnych lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora,
  d) w miarę możliwości, nauczyciele są równomiernie obciążeni dyżurami w ciągu tygodnia,
  e) w czasie masowych zajęć edukacyjnych realizowanych poza obszarem Zespołu, nie planuje się dyżurów nauczycielom bezpośrednio opiekującym się grupą uczniów.
 6. Dyżury nauczycielskie obejmują teren:
  a) w budynkach Zespołu,
  b) na terenie posesji Zespołu,
  c) wyznaczony doraźnie przez dyrektora, w czasie masowych zajęć edukacyjnych realizowanych poza obszarem Zespołu.
 7. Dyżury nauczycielskie rozpoczynają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwają w czasie przerw międzylekcyjnych.
 8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
 9. a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 10. b) zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 11. c) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 12. d) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do sekretariatu, pedagoga szkolnego lub pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;
 13. e) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu
  f) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
 2. a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 3. b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 4. c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 5. d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

Oddział 4
Prawa nauczyciela

 • 47
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, w szczególności z pomocy doradcy metodycznego, pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w formie indywidualnych konsultacji, wskazania odpowiedniej literatury i udziału w różnych zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
 2. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, zgodnie z wykazem materiałów ustalonym przez dyrektora.

Oddział 5
Zespoły nauczycieli

 • 48.

1.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły:
a) zespół nauczycieli uczących w danym oddziale,
b) zespół wychowawczy,
c) zespoły przedmiotowe.

 1. Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu przedmiotowego, zwany dalej „przewodniczącym”.
 2. W Zespole działają następujące zespoły przedmiotowe:
  a) przedszkolny, w skład którego wchodzą nauczyciele oddziałów przedszkolnych i przedszkola;
  b) przedmiotów humanistycznych, w skład którego wchodzą nauczyciele:
  języka polskiego,
  historii,
  religii,
  plastyki
  muzyki;
  edukacji wczesnoszkolnej.
  c) matematyczny, w skład którego wchodzą nauczyciele:
  matematyki,
  techniki,
  informatyki.
  edukacji wczesnoszkolnej.
  d) przyrodniczy, w skład którego wchodzą nauczyciele:
  fizyki,
  przyrody,
  chemii,
  biologii,
  geografii;
  e) językowy, w skład którego wchodzą nauczyciele języków obcych.
 3. Do szczególnych zadań zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale należy:
  a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
  b) koordynowanie wszelkich oddziaływań wychowawczych w danym oddziale,
  c) opracowanie IPET-u dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Do szczególnych zadań zespołu wychowawczego należy:
  a) tworzenie i modyfikowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  b) współtworzenie planów wychowawczych dla poszczególnych oddziałów,
  c) opracowywanie, rozprowadzanie i analizowanie wyników ankiet skierowanych do uczniów i rodziców.
  W skład zespołu wychowawczego wchodzi: dyrektor Zespołu, pedagog, wychowawca klasy.
 5. Do szczególnych zadań zespołów przedmiotowych należy:
  a) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
  b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
  c) organizowanie koleżeńskiej pomocy młodym nauczycielom,
  d) organizowanie imprez, konkursów przedmiotowych, wystaw osiągnięć uczniowskich;
  e) organizowanie tzw. lekcji otwartych,
  f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

7.Pracą zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale kieruje wychowawca klasy.

Oddział 6
Zadania wychowawcy grupy przedszkolnej

 • 49.

Zadania wychowawcy nauczyciela przedszkola
1. Nauczyciel ma obowiązek :
a) tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju;
b) rozpoznawania potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków;
c) dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka), informowania rodziców o postępach dzieci;
d) systematycznego dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
e) systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi;
f) realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola;
g) udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej;
h) aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem;
i) systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;
j) współdziałania z nauczycielem prowadzącym grupę;
k) dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej;
l) dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;
ł) podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska;
m) współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej;
n) obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
o) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami;
p) wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce;
q) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż;
r) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
s) informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale;
t) codzienne podpisywanie listy obecności;
u) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
v) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
w) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

 1. Nauczyciel ma prawo do:
  a) realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
  b) znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego;
  c) podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania;
  d) decydowania o doborze form i metod pracy;
  e) opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki;
  f) ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego;
  g) możliwości prawidłowego przebiegu stażu;
  h) do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy;
  i) znajomości systemu motywującego do pracy;
  j) publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;
  k) promowania swoich działań w środowisku lokalnym;
  l) uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki;
  m) uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami;
  n) dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola;
  o) wynagrodzenia za swoją pracę;
  p) prawo do urlopu wypoczynkowego;
  q) uprawnienia o charakterze socjalnym;
  r) uprawnienia do nagród i wyróżnień.
 2. Nauczyciel odpowiada za:
  a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;
  b) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie;
  c) czystość wychowanków i stan zdrowia;
  d) niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków;
  e) odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

4.W grupach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 1. Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego jest:
  a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi w grupie;
  b) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi w tej grupie oraz odpowiedzialność za ich jakość;
  c) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka;
  d) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków;
  e) opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
  f) współpraca z psychologiem, logopedą, rehabilitantem ruchowym odbywająca się poprzez wymianę wyników diagnozy oraz postępowania stymulacyjno-terapeutycznego;
  g) dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych. Informowanie rodziców o postępach;
  h) Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym mającym na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich;
  i) realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola;
  j) udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej;
  k) aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem;
  l) systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;
  m) współdziałania z nauczycielami pracującymi w grupie;
  n) dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej;
  o) dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;
  p) podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska;
  q) współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej;
  r) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej;
  s) wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce;
  t) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
  u) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
  v) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  w) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.
 2. Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:
  a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość;
  b) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków;
  c) dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci;
  d) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.;
  e) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
 3. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:
  a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;
  b) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

 

Oddział 7
Zadania wychowawcy klasy

 • 50
 1. Zadania wychowawcy klasy:
  a) wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju,
  b) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  c) współpraca z rodzicami i pomoc w wychowaniu i kształtowaniu osobowości dzieci,
  d) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów i dzieci,
  e) koordynowanie udzielania uczniowi w pierwszej kolejności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w razie potrzeby zgłaszanie Dyrektorowi potrzebę zorganizowania uczniowi i dziecku specjalistycznej pomocy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  f) dopasowanie metod wychowawczych odpowiednio do wieku uczniów i dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych uczniów i dzieci,
  g) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów lub obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego; współpraca w tym zakresie z pedagogiem szkolnym i Dyrektorem,
  h) prowadzenie i odpowiadanie za sposób prowadzenia przez innych nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i spraw wychowawczych uczniów i dzieci w oddziale, nad którym powierzono mu opiekę, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  i) prowadzenie zeszytu, w którym są odnotowywane uwagi dotyczące zachowania pozytywnego i negatywnego, pracy na rzecz Zespołu i klasy oraz stosunku ucznia do obowiązków szkolnych,
  j) wraz z bibliotekarzem dokonywanie oględzin bezpłatnych podręczników, materiałów i ćwiczeń edukacyjnych wypożyczanych uczniom określając stopień ich zużycia.
  W razie nieobecności wychowawcy dłuższej niż jeden miesiąc, Dyrektor powierza pełnienie w zastępstwie obowiązków wychowawcy, innemu nauczycielowi.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1 powinien:
  a) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
  b) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
  c) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia semestralnym lub rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
  d) opracować roczny program wychowawczy uwzględniający problemy klasy,
  e) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej,
  f) zapoznać się z warunkami życia i nauki swoich wychowanków,
  g) zachęcać rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy,
  h) organizować spotkania z rodzicami,
  i) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  j) organizować z klasą imprezy kulturalne, brać udział z uczniami w życiu kulturalnym szkoły i regionu,
  k) koordynować i organizować pomoc uczniom tej pomocy potrzebującym.
 3. Nauczyciel ma prawo wnieść prośbę do dyrektora o rezygnację z wychowawstwa.
 4. Pisemna prośba musi zawierać uzasadnienie.

 

Oddział 8
Nauczyciel bibliotekarz

 

 • 51.

W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, do którego zadań nauczyciela należy w szczególności:

 1. Koordynowanie pracy w bibliotece:
 2. a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki.
  b) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
  c) opracowanie sprawozdania pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa,
  d) odpowiedzialność za dokumentację prac biblioteki.
 3. Praca pedagogiczna:
 4. a) udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory biblioteczne,
  b) udzielanie informacji bibliotecznych,
  c) informowanie czytelników o nowościach wydawniczych,
  d) rozmowy z czytelnikami o książkach,
  e) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
  g) udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,
  h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
  i) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
  j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
  k) znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
  l) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego czytelników,
  m) praca z aktywem bibliotecznym,
  n) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną.
 5. Praca organizacyjna:
 6. a) gromadzenie zbiorów ich uzupełnianie oraz ewidencjonowanie- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) opracowanie biblioteczne zbiorów,
  c) selekcja zbiorów i ich konserwacja,
  d) organizowanie warsztatu informacyjnego,
  e) wydzielenie księgozbioru podręcznego,
  f) prowadzenie katalogów,
  g) udostępnianie zbiorów,
  h) prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów,
  i) troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru,
  j) prowadzenie ewidencji zbiorów, inwentaryzacji oraz odpisywanie ubytków,
  k) właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki i czytelni,
  l) wraz z wychowawcą dokonywanie oględzin bezpłatnych podręczników, materiałów i ćwiczeń edukacyjnych wypożyczanych uczniom określając stopień ich zużycia.
 7. Organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. organizowanie:
  a) dni książki i prasy,
  b) wystawy nowości wydawniczych,
  c) konkursów czytelniczych,
  e) inne, wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny.

Oddział 9
Wychowawcy świetlicy

 • 52.
 1. W Zespole funkcjonuje świetlica szkolna, w której zatrudnieni są : kierownik świetlicy oraz wychowawcy.
 2. Do zadań kierownika świetlicy należy:
  a) kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną wychowawców świetlicy szkolnej,
  b) organizacja bezpiecznej pracy wychowawców świetlicy,
  c) zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków podczas ich pobytu na świetlicy oraz w czasie dojazdów do szkoły,
  d) realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy – nadzoruje pracę wychowawców świetlicy, obserwuje prowadzone zajęcia,
  e) opracowanie ramowego planu pracy świetlicy – zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci,
  f) opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy świetlicy za dany rok,
  g) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania występującej w świetlicy,
  h) rozstrzyganie skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci, które są wychowankami świetlicy, a  otyczących organizacji pracy świetlicy i stosunków tam panujących,
  i) zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych,
  j) podejmowanie decyzji w sprawach godzin pracy świetlicy,
  k) kierowanie podziałem na grupy wychowawcze,
  l) odpowiedzialność za powierzone mienie szkolne,
  m) reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty, kultury, w sprawach dotyczących świetlicy,
  n) nadzór nad stołówką szkolną w zakresie:
  -współpracy z intendentką (ustalanie jadłospisu i kalkulacja stawki żywieniowej),
  -prowadzenia dokumentacji związanej z dofinansowaniem odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej- współpraca z OPS,
  -zbierania odpłatności za wyżywienie od uczniów i nauczycieli,
  -prowadzenia dokumentacji związanej z odpłatnością, terminowe wpłacanie zebranych pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Bojadłach, rozliczanie kwitariuszy,
  -wystroju stołówki, estetyki podawania posiłków,
  -przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i HACCP w czasie podawania posiłków.
 3. Do szczególnych zadań nauczyciela zatrudnionego w świetlicy należy:
  a) zapewnienie opieki nad uczniami dojeżdżającymi w trakcie dojazdów,
  b) organizowanie pomocy w nauce,
  c) pomoc w odrabianiu zadań domowych,
  d) prowadzenie zajęć manualno – plastycznych i ogólnorozwojowych,
  e) upowszechnianie kultury zdrowotnej,
  f) prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych,
  g) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  h) nadzór nad uczniami spożywającymi posiłki w stołówce szkolnej.

Oddział 10
Pedagog szkolny

 • 53.
 1. W Zespole pracują nauczyciele pedagodzy, wspomagający działalność statutową placówek.
 2. Pedagog szkolny koordynuje udzielanie pomocy pedagogiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.
 • 54.

Do szczególnych zadań nauczyciela pedagoga należy:

 1. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych:
  a) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej,
  b) w szkole popartej przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,
  c) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
  d) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu,
  e) współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
  f) podejmowanie efektywnych działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem klas integracyjnych,
  g) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
  h) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
  i) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
  j) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka.
 2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
  a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
  b) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
  c) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
  d) wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku,
  e) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
  f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia.
 3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej
  a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów i dzieci, w tym diagnoz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne, a także wspieranie mocnych stron ucznia i dziecka,
  b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia i dziecka,
  c) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
  d) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień,
  e) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami percepcyjnymi lub nieharmonijnym rozwojem
  f) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
  g) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku,
  h)wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
  i) udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  j) opracowywanie planów lub programów do pracy korekcyjno-kompensacyjnej, rewalidacyjnej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej,
  k) koordynowanie pracą Zespołów powołanych przez Dyrektora do zorganizowania kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, a w szczególności koordynowanie pracą zespołów oddziałowych podczas opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. W zakresie pomocy materialnej:
  a) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorych itp.
  b) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 

 • 55.
 1. Pedagog wspomaga wychowawców klas i nauczycieli przedszkola w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Pedagog szkolny wspomaga nauczycieli i wychowawców w bieżącej pracy z uczniami, u których stwierdzono ( ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne) konieczność objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

3.Pedagog szkolny w celu realizacji swoich zadań statutowych współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, z organizacjami społecznymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, opieką społeczną i innymi instytucjami wspomagającymi rodzinę.

 1. Pedagog szkolny koordynuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Oddział 11
Logopeda

 • 56.
 1. W Zespole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy udzielanie pomocy uczniom i dzieciom z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych oraz wspieranie rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach w tym zakresie.
 2. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
  a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub w grupach dla uczniów i dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
  d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  e) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
  f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Logopeda w przypadku stwierdzenia, że uczeń lub dziecko, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

Oddział 12
Opiekun stażu

 • 57.
 1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.
 2. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy:
  a) wypracowanie, wraz z nauczycielem poddanym jego opiece, kontraktu regulującego wzajemne prawa i obowiązki,
  b) udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  c) prowadzenie zajęć z uczniami lub dziećmi, których obserwatorem będzie nauczyciel odbywający staż i omawianie z nim obserwowanych zajęć,
  d) uczestniczenie w charakterze obserwatora, w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż i omawianie z prowadzącym, obserwowanych zajęć,
  e) wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
  f) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  g) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
 3. Dyrektor może zmienić opiekuna stażu:
  a) na jego umotywowany wniosek,
  b) w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy,
  c) w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną,
  d) w przypadku nie wywiązywania się z jego obowiązków,
  e) na umotywowany wniosek nauczyciela odbywającego staż.
 4. Opiekun stażu powoływany jest na okres stażu podopiecznego nauczyciela.
 5. Dyrektor zawiesza opiekuna stażu w pełnieniu jego funkcji, w okresie nieprzerwanej nieobecności podopiecznego nauczyciela przekraczającej miesiąc.

Oddział 13
Opiekun samorządu uczniowskiego

 • 58.
 1. Opiekun samorządu uczniowskiego, zwany dalej „Opiekunem”, jest nauczycielem zatrudnionym w Zespole, powołanym do pełnienia tej funkcji przez dyrektora, na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zasady i tryb wyłaniania kandydatów na Opiekunów, określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 3. Opiekun pełni swoją funkcję przez okres jednego roku szkolnego. Opiekuna odwołuje się z funkcji przed upływem jego kadencji:
  a) na umotywowany wniosek SU,
  b) na wniosek Opiekuna,
  c) z dniem rozwiązania stosunku pracy Opiekuna z Zespołem.
 4. Do zadań Opiekuna, należy w szczególności:
  a) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu uczniowskiego,
  b) udzielanie pomocy w realizacji zadań samorządu uczniowskiego, w szczególności wymagających udziału Dyrektora lub nauczycieli,
  c) informowanie samorządu uczniowskiego o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących ogółu spraw uczniowskich,
  d) umożliwianie swobodnego kontaktu z innymi organami działającymi w Zespole, w zakresie sprawa wymagających takich kontaktów.
 5. Opiekun stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka, Statucie Zespołu i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Opiekun przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem ucznia.
 6. Opiekun działa na rzecz ochrony praw ucznia, w szczególności:
  a) prawa do ochrony zdrowia,
  b) prawa do wypoczynku,
  c) prawa do godziwych warunków nauki,
  d) prawa do poszanowania godności i podmiotowego traktowania,
  e) prawa do ochrony przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem, złym traktowaniem, wyzyskiem.
 7. Opiekun szczególną troską i pomocą otacza uczniów niepełnosprawnych.
 8. Opiekun podejmuje działania przewidziane w Statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek ucznia, rodziców ucznia, pracowników Zespołu, biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra ucznia albo dziecka.
 9. Opiekun ma prawo:
  a) za zgodą dyrektora, zwrócić się do właściwych organów pozaszkolnych, organizacji lub instytucji o podjęcie na rzecz ucznia, działań z zakresu ich kompetencji,
  b) występować jako obrońca w sprawach konfliktowych dotyczących ucznia,
  c) na wniosek ucznia, uczestniczyć w charakterze obserwatora w czasie egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego,
  d) wnioskować do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian w Statucie, zgodnych z prawem, chroniących prawa ucznia i dziecka, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka.

10.Opiekun w swych działaniach zachowuje niezależność, nie może jednak przekraczać kompetencji organów lub pracowników, jeżeli nie oni są powodem jego interwencji.

11.Opiekun, dwa razy w roku szkolnym, przedstawia Radzie Pedagogicznej Zespołu informację o swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania praw ucznia.

Oddział 14
Dyżury nauczycielskie

 • 59.
 1. W Zespole organizowane są dyżury nauczycielskie, pełnione w miejscach w których przebywają uczniowie.
 2. Dyżury pełnią nauczyciele według grafiku zatwierdzonego przez dyrektora na początku roku szkolnego.
 3. Dyżury nauczycielskie organizowane są według następujących zasad:
  a) dyżury pełnią nauczyciele, pracujący w danym dniu w Zespole,
  b) nie planuje się dyżurów nauczycielom specjalistom oraz bibliotekarzowi i wychowawcom świetlicy,
  c) w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego, jego obowiązki przejmuje nauczyciel zastępujący go na zajęciach lekcyjnych lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora,
  d) w miarę możliwości, nauczyciele są równomiernie obciążeni dyżurami w ciągu tygodnia,
  e) w czasie masowych zajęć edukacyjnych realizowanych poza obszarem Zespołu, nie planuje się dyżurów nauczycielom bezpośrednio opiekującym się grupą uczniów.
 4. Dyżury nauczycielskie obejmują teren:
  a) w budynkach Zespołu,
  b) na terenie posesji Zespołu,
  c) wyznaczony doraźnie przez Dyrektora, w czasie masowych zajęć edukacyjnych realizowanych poza obszarem Zespołu.
 5. Dyżury nauczycielskie rozpoczynają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwają w czasie przerw międzysekcyjnych.
 6. Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy w szczególności:
  a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz porządku i ładu w rejonie objętym jego opieką,
  b) interweniowanie w sytuacjach kryzysowych,
  c) wezwanie pomocy w przypadkach wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, w której jednoosobowa interwencja nauczyciela jest nieskuteczna,
  d) nieprzerwane przemieszczanie się po całym rejonie objętym jego opieką;
  e) koncentrowanie uwagi na miejsca, gdzie uczniowie mogą być szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo,
  f) informowanie Dyrektora o zauważonych usterkach zagrażających zdrowiu ucznia lub pracownika,
  g) nie wykonywanie innych czynności nie związanych z realizacją zadań nauczyciela dyżurnego,
  h) skierowanie prośby do Dyrektora o wyznaczenie doraźnego zastępstwa, w wyjątkowych przypadkach niemożności pełnienia dyżuru.


 

Rozdział 6
Uczniowie i dzieci w Zespole oraz ich rodzice

Oddział 1
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 • 60.
 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w okresie od 1 marca do 30 marca.
 2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.
 4. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Bojadła niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. Kryteria wskazane w pkt 5 mają jednakową wartość.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola w przypadku osiągnięcia równorzędnych wyników pod uwagę brane są kryteria określone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 8. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata określono wg. odrębnych przepisów.
 9. Każde z kryteriów wskazanych w pkt 5 ma określoną liczbę punktów wg odrębnych przepisów.
 10. Spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w pkt 5 jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.
 11. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz wymagane dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.
 12. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora Zespołu.
 13. Wniosek musi zawierać:
  a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  b) imiona i nazwiska rodziców dziecka,
  c) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
  d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, jeżeli je posiadają,
  e) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 14. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  a) świadczenie o wielodzietności rodziny,
  b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka,
  c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka,
  d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w pkt 5,
  e) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w pkt 5.
 15. Oświadczenia wskazane w pkt 10 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 17. Wniosek i zgłoszenie udziału do przedszkola dokonuje się na wzorze określonym przez organ prowadzący.
 18. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale.
 19. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale w ciągu siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 20. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 21. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 22. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 23. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego.
 24. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożono wymagane dokumenty.
 25. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 26. Listy wskazane w pkt 21 i 23 podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń. Zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 27. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 28. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.
 29. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 30. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 31. Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora można złożyć skargę do sądu administracyjnego.
 32. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające według wskazanych wyżej zasad.
 33. Postępowanie uzupełniające musi być zakończone do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 34. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja z tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 35. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, jeżeli w oddziale są wolne miejsca.
 36. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 37. Dyrektor Zespołu jest obowiązany poinformować Wójta o fakcie nieprzyjęcia dziecka zamieszkującego na obszarze gminy Bojadła.
 38. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Bojadła mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 39. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola są obowiązani do:
  a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
  c) informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o uczęszczaniu dziecka do przedszkola lub szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

 

 • 61.
 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne o następujących rodzajach niepełnosprawności:
  a) dzieci rozwojowo opóźnione w zakresie percepcji, motoryki, mowy i myślenia,
  b) dzieci z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym,
  c) dzieci z zaburzeniami narządów ruchu, w tym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  d) dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  e) dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
  f) dzieci z chorobami somatycznymi.
 2. Przy doborze dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych grup kieruje się ich wiekiem rozwojowym, a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę i głębokość zaburzeń.
 3. Głębokość zaburzeń jest istotnym czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do grupy, ponieważ nie tyle rodzaj niepełnosprawności co głębokość zaburzeń decyduje o efektywności funkcjonowania wychowania integracyjnego.
 4. Decyzja o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się etapowo:
  a) I Etap
  – analiza dokumentacji dziecka – wymagana jest dokumentacja medyczna dotycząca rodzaju niepełnosprawności, a także opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej;
  – rozmowa z rodzicami i z dzieckiem;
  – obserwacja dziecka w różnych sytuacjach;
  b) II Etap
  – próbne włączenie dziecka do zaplanowanej grupy;
  – ciągła obserwacja.
 5. W związku z mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mogą mieć skrócony czas pobytu w przedszkolu, z możliwością wydłużenia go według wskazań personelu, zależnie od potrzeb dziecka.

Oddział 2
Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej

 • 62.
 1. Do Szkoły uczęszczają uczniowie, realizujący obowiązek szkolny, od 7 roku życia do ukończenia Szkoły, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.

2.Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 rok życia i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci, w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Nabór uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzony jest od 1 marca do 31 marca.
 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są:
  a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
  b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

Oddział 3
Prawa ucznia i dziecka

 • 63.
 1. Uczeń i dziecko ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
  a w szczególności do:
  1) prawa do nauki oraz właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, m.in. poprzez:
  a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
  b) różnorodność zajęć w każdym dniu,
  c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
  d) prawo do przerw międzylekcyjnych, wykorzystywanych na odpoczynek.

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, m.in. poprzez:
a) korzystanie z opieki nauczycielskiej w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Zespół oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,
b) możliwość zwracania się o pomoc do nauczycieli i Dyrektora w przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa,
c) korzystania z czystych i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń sanitarno – higienicznych,
d) korzystania z ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.

3) korzystania z materialnej pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym.

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m.in. poprzez:
a) możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań,
b) możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy w ramach realizacji projektów edukacyjnych,
c) możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów,
d) możliwość korzystania z dodatkowej literatury przedmiotowej,
e) możliwość uczestniczenia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych, w tym uzyskiwanie pomocy od nauczycieli danych przedmiotów, w czasie przygotowywania się do udziału w tych imprezach.

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, m.in. poprzez:
a) określenie przez każdego nauczyciela, na początku roku szkolnego, stosowanych form kontroli postępów w nauce oraz sposobów oceniania,
b) określenie przez każdego nauczyciela, na początku roku szkolnego, stosowanych form kontroli postępów w nauce oraz sposobów oceniania,
c) prawo do uzyskania uzasadnienia wystawionej oceny,
d) możliwość dokonania poprawy niesatysfakcjonującej ucznia oceny,
e) bieżącą kontrolę wiedzy tylko z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych,
f) uprzedzanie, minimum tydzień wcześniej, o sprawdzianach i powtórkach obejmujących więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne,
g) przeprowadzanie tylko jednego sprawdzianu w czasie dnia i nie więcej niż trzech w okresie jednego tygodnia. Zasada ta nie dotyczy kartkówki obejmującej tematy z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, m.in. poprzez:
a) możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych organizowanych przez poszczególnych nauczycieli,
b) możliwość zwrócenia się o pomoc do pedagoga szkolnego lub specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej,
c) oczekiwanie pomocy koleżeńskiej ze strony uczniów osiągających wysokie oceny w nauce.

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, podczas zajęć pozalekcyjnych oraz pozostawiania w tych pomieszczeniach części podręczników i przyborów szkolnych.

11) wolności zgromadzeń i stowarzyszania się, m.in. wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole, w tym wpływ na wybór opiekuna samorządu uczniowskiego oraz wydawanie gazetki samorządowej.

12) prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

13) wolności myśli, sumienia i wyznania.

 

 

 • 64.
 1. W przypadku naruszenia dobra ucznia, składa on w pierwszej kolejności skargę do wychowawcy klasy, a w przypadku kiedy wychowawca jest przyczyną skargi – do opiekuna samorządu uczniowskiego, który jednocześnie pełni funkcję rzecznika praw ucznia.
 2. W przypadku jeżeli problem zawarty w skardze ucznia przekracza możliwości i kompetencje wychowawcy lub opiekuna samorządu uczniowskiego, skargę ucznia składają oni dyrektorowi, który ostatecznie załatwia sprawę.
 3. W przypadku, kiedy przedmiotem skargi jest naruszenie dobra ucznia przez dyrektora, rodzice ucznia mogą złożyć skargę do Kuratora Oświaty, jeżeli nie można problemu rozwiązać w Szkole.

Oddział 4
Podstawowe obowiązki ucznia

 • 65.

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i innych przepisach prawa,
a zwłaszcza dotyczących:
a) aktywnego udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych;
c) właściwego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych;
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, a w szczególności:
e) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
f) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
g) okazywania szacunku pracownikom Zespołu i kolegom,
h) przeciwstawiania się przejawom agresji,
i) naprawiania wyrządzonej szkody,
j) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz swój rozwój intelektualny i kulturalny;
k) dbałości o ład i porządek w Zespole oraz dbałość o mienie szkolne;
l) współtworzenia i dbanie o utrzymanie dobrego wizerunku i autorytetu Zespołu w środowisku;
ł) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie, określonych w Statucie;
m) punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne;
n) przebywanie na terenie Zespołu lub terenie wyznaczonym przez nauczyciela w czasie trwania zajęć szkolnych oraz przerw między nimi,
o) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, stosowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania i rozprowadzania środków psychoaktywnych i odurzających;
p) dbania o swoje rzeczy osobiste poprzez:
– nie zostawianie plecaków, kurtek i innej odzieży i rzeczy bez opieki, ponieważ szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy ucznia.
r) w ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa, III Gim,) lub w przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego rozliczyć się z użytkowanych rzeczy, które są własnością szkoły (m.in.ksiązki i podręczniki z biblioteki szkolnej) oraz uregulować zobowiązania finansowe związane z korzystaniem ze stołówki szkolnej. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

Oddział 5
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych

 

 • 66.
 1. Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne na odpowiedzialność swoją i rodziców/prawnych opiekunów .
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętów.
 3. W czasie lekcji oraz podczas przebywania w bibliotece szkolnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 4. Poprzez „używanie” należy rozumieć:
  a) nawiązywanie połączenia telefonicznego,
  b) redagowanie lub wysyłanie i odbieranie wiadomości typu sms, mms, lub podobnych,
  c) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej,
  d) rejestrowanie materiału audiowizualnego,
  e) transmisja danych,
  f) odczytywanie aktualnej godziny.
  g) w przypadku innych urządzeń elektronicznych niż telefon komórkowy, wszystkich innych czynności możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon (i inne urządzenia elektroniczne).
 6. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”.
 7. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, na terenie całej szkoły jest zabronione.
 • 67.

W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami w celu omówienia ważnej sprawy, uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

 • 68.

W przypadku łamania przez ucznia zasad korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako uwagę o zachowaniu ucznia .

 • 69.

W przypadku nagminnego łamania obowiązujących zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych i brak reakcji na stosowane kary, dyrektor szkoły może wprowadzić całkowity zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkole.

 • 70.

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, pełnienia dyżuru, narad i posiedzeń rady pedagogicznej ( nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej oraz sytuacji, kiedy telefon jest używany w celach dydaktycznych).

 • 71.

W przypadku naruszania zasad korzystania z telefonu komórkowego przez nauczycieli i pracowników szkoły dyrektor udziela upomnienia.

 

Oddział 6
Wygląd ucznia

 • 72.
 1. Obowiązkiem ucznia jest:
  1) codzienne dbanie o higienę osobistą,
  2) codzienne dbanie o czystość ubioru,
  3) schludny wygląd,
  4) pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni,
  5) noszenie krótko obciętych paznokci,
  6) brak makijażu i lakieru na paznokciach,
  7) brak nadmiernych ozdób w uszach,
  8) noszenie skromnego stroju.
 2. W czasie uroczystości szkolnych, egzaminu zewnętrznego uczniów obowiązuje strój galowy opisany w części Ceremoniał Szkoły.
 3. Na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych w sali gimnastycznej, uczeń ćwiczy w białej koszulce z krótkim rękawem, krótkich spodenkach sportowych i sportowym obuwiu.


 

Oddział 7
Nagrody i wyróżnienia ucznia

 • 73.
 1. Uczeń jest nagradzany za:
  a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę, dzielność i odwagę;
  b) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły;
  c) szczególną aktywność w zespole klasy,
  d) wybitne osiągnięcia;
  e) wzorową frekwencję.
 2. Formami nagród i wyróżnień są:
  a) świadectwa ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem; świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania,
  b) stypendium naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Bojadła ( zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem),
  c) nagrody rzeczowe sponsorowane przez organy statutowe Zespołu, organ prowadzący, inne instytucje lub osoby fizyczne,
  d) pochwała ustna udzielona przez dyrektora Zespołu na apelu szkolnym,
  e) list pochwalny dyrektora skierowany do rodziców,
  f) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela, wychowawcę wobec klasy.
 3. Nagrody (z wyłączeniem punktu b) przyznaje dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców
 • 74.
 1. W stosunku do ucznia nieprzestrzegającego obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły, może być zastosowana jedna z następujących kar:
  a) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy ( w postaci upomnienia ustnego lub pkt. ujemnych przydzielanych zgodnie z systemem oceniania zachowania);
  b) nagana wychowawcy;
  c) upomnienie dyrektora;
  d) nagana dyrektora;
  e) nagana dyrektora, z czasowym zawieszeniem w prawach ucznia;
  f) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału:
  – przenieść można ucznia, wobec którego nie skutkowały podejmowane wcześniej działania i udzielane kary,
  – przeniesienie ucznia do klasy równoległej wnioskuje wychowawca, wniosek jest analizowany przez zespół wychowawczy,
  – z zebrania zespołu wychowawczego sporządza się protokół i przedstawia dyrektorowi, który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie przeniesienia ucznia,
  – o podjętej decyzji dyrektor informuje ucznia i jego rodziców;
  g) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

2.Kary przyznawane są uczniom na wniosek wychowawcy, z jego inicjatywy lub inicjatywy organów Zespołu.

 1. Dyrektor może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
  a) ciężkiego naruszenia nietykalności fizycznej innej osoby;
  b) przybycie na zajęcia szkolne po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu na terenie Zespołu;
  c) używania lub handlu narkotykami;
  d) dopuszczenia się chuligańskich czynów, rozbojów lub kradzieży;
  e) innych ciężkich naruszeń norm współżycia społecznego.
 2. Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych w ust. 1. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia ucznia.
 3. Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów Samorządu Uczniowskiego o obronę jego interesów.
 4. Od udzielonych kar, uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie w terminie do 7 dni kalendarzowych, od dnia jej przyjęcia do wiadomości przez ucznia, do następujących organów:
  a) od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – do dyrektora Zespołu;
  b) od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3 do pkt 5 – do Rady Pedagogicznej.
 5. Od udzielonej kary przeniesienie ucznia do innej szkoły, uczniowi przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania jego decyzji.
 6. Dyrektor lub Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wniesienia odwołania i podejmuje ostateczną decyzję o utrzymaniu, zawieszeniu lub cofnięciu kary.
 7. Wykonanie kar, o których mowa w ust. 1 pkt b – g, dyrektor po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego oraz Samorządu Uczniowskiego, może zawiesić na czas próbny nie dłużej jednakże jak na trzy miesiące. W przypadku poprawy zachowania ucznia, kara nie zostaje zastosowana. W przypadku dalszego niewłaściwego zachowania ucznia, zostaje on ukarany karą, która została zawieszona lub wyższą, w zależności od wagi kolejnych przewinień ucznia.
 8. O udzielonych karach, o których mowa w ust. 1b -1g, wychowawca klasy, w terminie do 7 dni od daty wymierzenia kary, zawiadamia pisemnie rodziców ucznia, za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania informacji.
 9. Rodzice zobowiązani są do pokrycia strat materialnych spowodowanych celowym i świadomym działaniem ich dziecka, powodującym zniszczenie mienia Zespołu.
 • 75.

Tryb odwoływania od wymierzonej kary:

 1. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 7 dni na piśmie skierowanym do dyrektora Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z zespołem wychowawczym ma obowiązek ciągu 7 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
 3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych szkoły lub wychowawcy klasy.

Oddział 8
Rozstrzyganie spraw spornych, w których stroną jest uczeń.

 • 76.
 1. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się, co następuje:
  a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy,
  b) wychowawca przedstawia sprawę pracownikowi szkoły będącemu stroną w konflikcie i wspólnie wraz z uczniem rozstrzygają sporną kwestię,
  c) spory nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
 2. W przypadku, gdy uczeń jest niezadowolony z rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora Zespołu, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość odwołania się zgodnie z właściwością sprawy.

Oddział 9
Procedura rozpatrywania skarg

 • 77.

W Zespole Edukacyjnym w Bojadłach określa się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni mogą wnieść skargę do Dyrektora Zespołu.
 2. Wnioskodawcy mogą składać skargi w siedzibie Zespołu, za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, bądź ustnie do protokołu.
 3. Termin składania skargi upływa po siedmiu dniach od zdarzenia, (jeśli termin zostanie przekroczony, skarga nie będzie rozpatrzona).
 4. W przypadku wniesienia skargi ustnej dyrektor sporządza protokół, który zawiera:
  a) datę przyjęcia skargi,
  b) imię, nazwisko i adres zgłaszającego,
  c) zwięzły opis treści sprawy,
  d) podpis osoby wnoszącej skargę,
  e) podpis osoby przyjmującej skargę.
 5. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. Jeśli dyrektor, do którego złożono skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przekazuje ją niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, organowi właściwemu zawiadamiając jednocześnie o tym skarżącego albo wskazuje skarżącemu właściwy organ.
 7. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpatrzenia.
 8. Po wpłynięciu skargi dyrektor Zespołu niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zasadności skargi (analizuje dokumentację, wysłuchuje wszystkie zainteresowane osoby/strony, gromadzi materiały dotyczące kwestii spornych), a następnie podejmuje decyzję w sprawie.
 9. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich usunięcia.
 10. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor nie stwierdzi żadnych uchybień i nieprawidłowości, oddala skargę jako bezpodstawną.
 11. Dyrektor Zespołu informuje skarżącego o sposobie załatwienia skargi na piśmie nie później niż w ciągu miesiąca od daty jej wpłynięcia.

12.Pisemna informacja o sposobie załatwienia skargi powinna zawierać:
a) decyzję dyrektora (sposób rozstrzygnięcia skargi – zasadna lub bezpodstawna),
b) opis działań podjętych przez dyrektora w celu wyjaśnienia skargi,
c) wydane polecenia lub zastosowane inne środki (w przypadku skargi zasadnej).

13.Pisemną informację dyrektor wręcza osobiście lub przesyła pocztą.

14.W sytuacji niezałatwienia skargi w terminie określonym powyżej, dyrektor Zespołu zawiadamia skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

15.Wnioskodawca może złożyć do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą:
a) odwołanie od decyzji dyrektora w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji
o sposobie załatwienia skargi,
b) zażalenia, w przypadku nierozpatrzenia skargi w terminie, w ciągu 14 dni od upłynięcia tego terminu.

16.Każdą skargę można wycofać w ciągu trzech dni od daty jej złożenia.

17.Dyrektor Zespołu prowadzi rejestr skarg.

18.Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a) liczba porządkowa,
b) data wpływu skargi,
c) data rejestrowania skargi,
d) dane (imię i nazwisko, adres) osoby wnoszącej skargę,
e) informacja na temat tego, czego dotyczy skarga,
f) termin rozpatrzenia skargi,
g) data rozpatrzenia skargi,
h) decyzja dyrektora.

19.Do rejestru wpisuje się także skargi, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego – anonimy.

Oddział 10
Usprawiedliwianie nieobecności ucznia i dziecka

 • 78.
 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia i dziecka na zajęciach edukacyjnych, może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach, dokonywane jest przez rodziców/ opiekunów pisemnie w formie papierowej lub jako wiadomość umieszczona w dzienniku elektronicznym lub w innej formie (np. SMS, mail, rozmowa telefoniczna) w terminie 14 dni od powrotu ucznia lub dziecka na zajęcia edukacyjne.

3.Rodzic/ opiekun może usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka również przed jej wystąpieniem lub w czasie trwania nieobecności.

 1. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia lub dziecka na zajęciach, może być także zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wystawiony przez upoważnioną osobę, zatrudnioną w instytucji, w której stawiennictwo ucznia w czasie trwania zajęć było niezbędne.
 2. Uczeń, którego nieobecność w szkole przekracza miesiąc, po ustaniu przyczyny nieobecności, uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zakres i sposób uzupełnienia wiedzy oraz terminy i formy jej zaprezentowania.
 3. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przez wychowawcę, z jego inicjatywy lub inicjatywy innego nauczyciela, w przypadku udziału ucznia w:
  a) imprezach sportowych,
  b) konkursach przedmiotowych,
  c) wycieczkach szkolnych,
  d) imprezach, gdzie reprezentuje Zespół.
 4. Wiosek nauczyciela o zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych, w okolicznościach o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest na piśmie i przekazywane wychowawcy. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, co stanowi podstawę do nie odnotowywania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych przez innych nauczycieli.

Jeżeli okoliczności zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych, o których mowa w ust. 6 mają miejsce poza terenem szkoły, zwolnienie ucznia wymaga pisemnej zgody rodziców ucznia.

 1. Uczeń może być zwolniony przez wychowawcę z części zajęć szkolnych w danym dniu, na podstawie pisemnego wniosku jego rodziców lub na podstawie wpisu rodziców do dziennika elektronicznego dokonanego przynajmniej na dzień przed planowanym zwolnieniem
 2. Uczeń może być zwolniony przez wychowawcę z części zajęć szkolnych w danym dniu, na podstawie telefonicznej prośby rodziców; w takiej sytuacji, uczeń przedstawia wychowawcy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy w Szkole, zwolnienia ucznia z części zajęć, w okolicznościach o których mowa w ust. 6- 9, dokonuje dyrektor lub wicedyrektor.
 4. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach pozalekcyjnych powoduje skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć pozalekcyjnych. O fakcie skreślenia ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia, informuje wychowawcę klasy, który powiadamia rodziców ucznia.

 

Oddział 11
Realizacja obowiązku szkolnego

 • 79.
 1. Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia w okresie jednego miesiąca, co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. W przypadku stwierdzenia niespełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, Dyrektor podejmuje następujące działania:
  a) wysyła rodzicom wezwanie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany;
  b) wzywa ucznia do stawienia się w Zespole w wyznaczonym terminie;
  c) informuje, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
 3. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, mimo upływu terminu określonego w piśmie, Dyrektor wnioskuje o nałożenie kary grzywny na rodziców w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko.
 4. Częste nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwianych przez rodziców, podlegają kontroli Szkoły i mogą zostać uznane za niezrealizowanie przez ucznia obowiązku szkolnego, spowodowanego zaniedbaniem obowiązków rodzicielskich. W takim przypadku Szkoła powiadamia Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Oddział 12
Bezpieczeństwo dzieci i uczniów w drodze do i z Zespołu

 • 80.
 1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola przez rodziców lub inne dorosłe osoby – pisemnie upoważnione przez rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Rodzice w czasie pierwszego organizacyjnego zebrania , w pisemnym oświadczeniu wskazują osoby, które mają prawo przyprowadzać i odbierać ich dziecko.
 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie własnoręcznie podpisane jest przez rodzica.
 4. W przypadku zgłoszenia się po ucznia lub dziecko, innej osoby, niż wymienionej w oświadczeniu rodziców, o którym mowa w ust. 2 i 3, uczeń lub dziecko zostanie przekazane pod jej opiekę, na podstawie jednorazowego pisemnego upoważnienia rodzica i po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem osoby odbierającej.
 5. Dziecka lub ucznia nie może odebrać osoba, której stan psychofizyczny budzi wątpliwości, co do gwarancji zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora.
 6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do końca pracy przedszkola lub świetlicy nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców.
 7. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami lub gdy dziecko (uczeń) po upływie godziny od zakończenia zajęć, nadal nie zostanie odebrane, nauczyciel zawiadamia dyrektora, a następnie policję.
 8. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania ich dziecka przez drugiego rodzica, respektowane jest po wcześniejszym dostarczeniu odpowiedniego orzeczenia sądowego.
 9. Dzieci i uczniowie, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do Zespołu, mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.
 10. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie dojazdów szkolnych określają regulaminy: „Regulamin dotyczący zachowania się uczniów podczas oczekiwania na autobus i w trakcie dojazdów, obowiązków opiekuna w autobusie oraz obowiązków rodziców dziecka do lat 7.”, „Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odjazdów z Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach.”

 

Oddział 13
Rodzice uczniów

 • 81.
 1. Rodzice uczniów oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia ich dzieci.

2.Rodzice mają obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania swojego dziecka do szkoły i zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

3.Rodzice przez swoich przedstawicieli współuczestniczą w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych oraz w organizacji zajęć pozaszkolnych.

4.Rodzice uczniów mogą zorganizować dla swoich dzieci imprezy o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Podczas trwania takich imprez, rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia. Wychowawca klasy uczestniczącej w imprezie pomaga rodzicom w jej zorganizowaniu.

5.Szkoła ma prawo żądać od rodziców zwrotu kosztów zakupu, należącego do Szkoły podręcznika lub materiałów edukacyjnych, w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Rodzice mają prawo do:
  a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w Zespole oraz oddziale do którego uczęszcza ich dziecko,
  b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  c) uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ich dziecka,
  d) pozyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,
  e) wystąpienia do dyrektora o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla swojego dziecka,
  f) wiedzy na temat ustalonych dla ich dziecka, formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
  g) znajomości terminu spotkania Zespołu Specjalistów obradujących na temat ich dziecka oraz uczestniczenia w spotkaniach tego Zespołu (podczas tworzenia IPET).
  h) wnioskowania do Rady Pedagogicznej w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego ich dziecka oraz do innych spraw związanych z tym egzaminem, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  i) wnioskowania do Rady Pedagogicznej o promowanie w ciągu roku szkolnego, swojego dziecka – ucznia klasy I i II szkoły podstawowej, do klasy programowo wyższej,
  j) wyrażanie Radzie Pedagogicznej swojej opinii w sprawie powtarzania przez ich dziecko klasy I-III szkoły podstawowej.
  k) wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty, opinii na temat pracy Szkoły.
 2. Rodzice są informowani o ocenach ucznia:
  a) poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń, dzienniczków ucznia;
  b) podczas spotkań rodziców z wychowawcą,
  c) podczas spotkań rodziców z nauczycielami przedmiotów.
  d) poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym.
 • 82.
 1. Szkoła organizuje zebranie wszystkich rodziców uczniów 5 razy w roku szkolnym, wg harmonogramu na dany rok szkolny, w terminach ustalanych na początku każdego roku szkolnego.
 2. Szkoła organizuje konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów oraz wychowawcami wg harmonogramu na dany rok szkolny.
 3. Nauczyciele na początku roku szkolnego podają do wiadomości rodziców dni tygodnia i godziny, w których są do ich dyspozycji. Informacje te podawane są na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu rodziców oraz wywieszone są na tablicy informacyjnej obok pokoju nauczycielskiego i umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
 4. Rodzice mają prawo do przybycia do Szkoły każdego dnia, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z wybranym nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania poza czasem prowadzonych przez nauczyciela lekcji, zajęć i dyżurów.

Oddział 14
Oddziałowe rady rodziców

 • 83.
 1. Rodzice uczniów uczęszczających do jednego oddziału, wybierają spośród siebie oddziałową radę rodziców.
 2. W skład oddziałowej rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców, wybieranych na okres jednego roku szkolnego, w czasie pierwszego spotkania rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Do dnia wyboru nowego składu oddziałowej rady rodziców, działa oddziałowa rada rodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym.
 4. Oddziałowa rada rodziców pomaga wychowawcy przy organizowaniu i realizowaniu wycieczek i imprez szkolnych, w których uczestniczą uczniowie danego oddziału.
 5. Oddziałowa rada rodziców może występować do wychowawcy lub dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów danego oddziału, jeżeli nie godzi to w dobro osobiste ucznia i nie jest objęte tajemnicą służbową.
 6. Spośród oddziałowej rad rodziców dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rodzice uczniów danego oddziału, mogą większością głosów wnieść wniosek do dyrektora, o zmianę wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor, z zachowaniem zasad określonych w Statucie.

 


 

Rozdział 7
Ocenianie wewnątrzszkolne

Oddział 1
Przepisy ogólne

 • 84.
 1. Wewnątrzszkolny system oceniania, zwany dalej „WSO”, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ma na celu:
  a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  e) dostarczenie rodzicom uczniów i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie do jednego tygodnia, do dnia zakończenia I półrocza.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikowania, promowania uczniów oraz warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz zasady przeprowadzania sprawdzianu, określają odrębne przepisy.


 

Oddział 2
Sposób informowania ucznia i rodziców o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 • 85.
 1. Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o:
  a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  c) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są rodzicom uczniów przez wychowawcę klasy, w formie ustnej lub pisemnej, w czasie ich pierwszego zebrania, na początku roku szkolnego. Informacje te mogą być przekazane w tej formie również przez nauczyciela danego przedmiotu.

 1. Potwierdzeniem faktu poinformowania rodzica, jest jego podpis złożony na karcie obecności na zebraniu rodziców, która zawiera scenariusz spotkania z rodzicami opracowany przez wychowawcę danej klasy.
 2. Dokumentacja dotycząca WSO jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom przez cały rok szkolny na stronie internetowej Szkoły, osobiście przez wychowawców oddziałów lub w bibliotece szkolnej.

 

 

 • 86.
 1. Przed półrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Przewidywaną ocenę niedostateczną lub naganną ocenę zachowania ucznia, nauczyciel przedmiotu i wychowawca, na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wpisuje w dzienniku elektronicznym .
 3. Cztery tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca klasy przekazuje rodzicom w czasie zebrania z nimi informacje o przewidywanych niedostatecznych lub nagannych klasyfikacyjnych ocenach rocznych.
 4. W stosunku do uczniów obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w czasie poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 5. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu w Szkole, wychowawca do trzech dni sporządza wykaz przewidywanych półrocznych lub rocznych ocen niedostatecznych oraz przewidywaną naganną półroczną lub roczną ocenę zachowania, oddzielnie dla każdego ucznia i przekazuje uczniowi do podpisu przez jego rodziców/ opiekunów.
 6. Uczeń potwierdza odbiór wykazu przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannej zachowania, o którym mowa w ust. 5, swoim podpisem, a rodzice/ opiekunowie potwierdzają w dzienniku elektronicznym otrzymanie wykazu lub przekazują wychowawcy podpisany przez siebie wykaz ocen.
 7. Podpisane przez rodziców wykazy ocen przewidywanych wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji. Ewentualne sfałszowanie przez ucznia podpisu rodzica, nie obciąża Szkoły i zwalnia od innego sposobu przekazania rodzicom informacji o ocenach.
 8. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia przez rodziców przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 7, wychowawca klasy informuje rodziców pisemnie listem poleconym, wysyłając go w terminie co najmniej trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Fakt listownego powiadomienia rodziców wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym, a sekretariat Szkoły przechowuje potwierdzenie wysłania listu poleconego do końca danego roku szkolnego.
 9. List polecony, o którym mowa w ust. 8, adresowany jest do obojga rodziców. Rodzice mogą, najpóźniej do miesiąca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, poinformować w formie pisemnej wychowawcę klasy, iż należy informować o ocenach ich dziecka, osobiście lub listownie, oddzielnie każdego z rodziców lub tylko jednego z nich, przedstawiając wówczas oryginał dokumentu na mocy którego tylko jeden z rodziców sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem.
 10. Wychowawca klasy sporządza pisemny wykaz wszystkich przewidywanych ocen rocznych ucznia, przekazuje rodzicom do podpisu.
 11. W sytuacjach wyjątkowych, szczególnie w przypadku dużej liczby bieżących ocen niedostatecznych, nagannym zachowaniu, częstym opuszczaniu zajęć szkolnych, wychowawca na bieżąco informuje rodziców ucznia o istniejących problemach.

.

Oddział 3
Proces oceniania wiedzy i umiejętności ucznia

 • 87.
 1. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, po zakończonym okresie ferii letnich i zimowych. Nie ocenia się uczniów w pierwszym dniu nauki po Nowym Roku i po przerwie Wielkanocnej.
 2. Uczniowie pierwszych i czwartych klas do końca września nie otrzymują ocen negatywnych.
 3. W procesie oceniania nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego.
 4. Oceny są jawne dla ucznia oraz rodziców ucznia.
 5. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia, nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą i klasyfikacyjną; a na specjalne życzenie rodziców – ocenę klasyfikacyjną roczną również w formie pisemnej.
 6. Wniosek o uzasadnienie oceny bieżącej i klasyfikacyjnej kieruje się w formie ustnej do nauczyciela danego przedmiotu, w terminie do trzech dni od daty jej wystawienia. Wniosek o uzasadnienie oceny klasyfikacyjnej rocznej kieruje się do nauczyciela w formie pisemnej, w terminie do trzech dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, nauczyciel wystawia uczniowi na podstawie, co najmniej minimalnej liczby bieżących ocen cząstkowych, w zależności od tygodniowej liczby godzin zajęć danego przedmiotu, wg następującej zasady:
Tygodniowa liczba godzin zajęć danego przedmiotu Minimalna liczba bieżących ocen cząstkowych w półroczu
1 3
2 5
3 6
4 7
5 i więcej 8

 

 1. Szczegółowe sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania, określają PSO, których postanowienia nie są sprzeczne z zawartymi w Statucie.
 2. PSO podlegają corocznej ewaluacji przez nauczycieli, którzy je ustalili.

Oddział 4
Zasady oceniania uczniów I etapu edukacyjnego

 • 88.

Ocenianie na poziomie I etapu edukacyjnego.
1. W kl. I-III szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa półroczna i roczna przedmiotów edukacji wczesnoszkolnej, języka nowożytnego oraz zajęć komputerowych.

 1. Podczas oceniania bieżącego stosuje się następujące oceny :
  6-celujący
  5-bardzo dobry
  4- dobry
  3- dostateczny
  2- dopuszczający
  1- niedostateczny.
 2. Ocenianie z religii odbywa się wg skali przyjętej w kl. IV – VIII.

Oddział 5
Zasady oceniania uczniów II etapu edukacyjnego i oddziałów gimnazjalnych

 • 89.

Tryb i formy oceniania.
1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w oddziałach gimnazjalnych przyjmuje się ocenianie bieżące, śródroczne i roczne wg skali:
6 – celujący
5 – bardzo dobry
4 – dobry
3 – dostateczny
2 – dopuszczający
1 – niedostateczny
Przyjętą skalę ocen stosuje się zarówno do oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „–” przy ocenach bieżących (nie dotyczy ocen śródrocznych i rocznych).

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują Przedmiotowe Systemy Oceniania uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym w szkole Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.

 

 

 • 90.
  Zasady oceniania wiedzy i umiejętności ucznia.
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się. Odbywa się to poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Formy i sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.
  W Zespole stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  a) pisemne prace uczniowskie:
  prace klasowe;
  sprawdziany;
  testy: sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności, testy diagnozujące, próbne egzaminy w szkole podstawowej, próbne testy gimnazjalne;
  dyktanda;
  kartkówki obejmujące nie więcej niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne;
  zadania domowe;
  b) praca ucznia na lekcji:
  odpowiedź ustna obejmująca nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne;
  wypowiedzi w klasie (aktywność na lekcji);
  wykonanie poleconych ćwiczeń, recytacje;
  sprawdziany techniki czytania i czytania ze zrozumieniem;
  praca z mapą, z tekstem źródłowym;
  c) projekty edukacyjne
  d) formy praktyczne:
  ćwiczenia laboratoryjne;
  prace manualne;
  wkład pracy w zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych;
  e) samodzielna praca domowa ucznia:
  przygotowanie materiałowe do lekcji;
  praca pisemna w zeszycie;
  prezentacja przygotowanego referatu, pracy projektowo – praktycznej.
 3. Nauczyciel opisuje w dzienniku oceny tak, aby można je było przypisać do właściwej wagi, przy czym oceny z prac pisemnych muszą zawierać w opisie także zakres tematyczny i datę.
 4. Uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny brak pracy domowej oraz nieprzygotowanie się do lekcji zgodnie z PSO danego przedmiotu.
 5. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej, przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w nauce, powstałe na skutek nieobecności ucznia w szkole, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 7. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych źródeł wiedzy, podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy.
 8. Prace pisemne przeprowadzane są według następujących zasad:
  a) pisemna praca klasowa oraz test diagnozujący (1-2 godziny lekcyjne) muszą być zapowiedziane uczniom i odnotowane ołówkiem w dzienniku lekcyjnym (z podaniem tematyki) z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem pisemne prace klasowe oraz testy uczniowie otrzymują od nauczyciela do wglądu w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia. Po oddaniu każdej pracy klasowej i testu nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia z uczniami poprawy prac, która musi być odnotowana w dzienniku. W ciągu dnia nie może być przeprowadzona więcej niż jedna praca klasowa lub test, natomiast w ciągu tygodnia więcej niż trzy.
  b) kartkówki obejmujące swym zakresem treści nauczania z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi nauczyciela i są traktowane jako pisemne odpowiedzi uczniów. Po sprawdzeniu i ocenieniu przez nauczyciela zostają oddane uczniom w ciągu jednego tygodnia od daty napisania.
 9. Uczeń ma prawo przystąpić do poprawy każdej oceny bieżącej na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
 10. Pisemne prace uczniów oraz prace wykonywane na plastyce, zajęciach artystycznych, zajęciach technicznych lub muzyce, nauczyciel sprawdza i ocenia w terminie do tygodnia od dnia ich napisania. Termin sprawdzenia prac klasowych i testów diagnozujących upływa po dwóch tygodniach. Terminy sprawdzenia prac uczniów wydłużają się o czas nieobecności nauczyciela w pracy.
 11. Na ocenę z pracy pisemnej i zeszytu przedmiotowego, z wyjątkiem prac z języka polskiego i języków obcych, nie mają wpływu błędy ortograficzne i językowe.
 12. Prace pisemne ucznia zawierają komentarz pisemny lub ustny, wskazujący braki i zaległości ucznia oraz sposób ich uzupełnienia.
 13. Nauczyciel nie przeprowadza kolejnego sprawdzianu, jeżeli nie ocenił i nie omówił poprzedniego.

14.Nauczyciele przechowują prace pisemne (kartkówki, sprawdziany) oraz prace wykonywane na muzyce i plastyce, do końca tego roku szkolnego, w którym zostały przeprowadzone lub wykonane.

 1. Uczniowi, który uzyskał klasyfikacyjną półroczną ocenę niedostateczną, szkoła umożliwia uzupełnienie poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu, zgodnie z PSO.

 

 • 91.
  Ocenianie półroczne i roczne.

 

 1. Półroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku. Dokładny termin półrocznego i rocznego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej ustala dyrektor Zespołu na początku roku szkolnego. Klasyfikowanie półroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

2.Klasyfikowanie roczne polega na określonym w szkolnym planie nauczania podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i na ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

3.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.

4.Oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne muszą być ustalone jako średnia ważona ocen bieżących.

 1. Średnia ważona polega na traktowaniu poszczególnych ocen jako wielokrotności ocen bieżących.
 2. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w pierwszym półroczu nauczyciel wystawia ocenę śródroczną jako średnią ważoną ocen bieżących.
 3. Podstawą do wystawienia oceny rocznej jest średnia ważona ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w pierwszym i drugim półroczu.
 4. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną oraz ma możliwość podwyższenia oceny uczniowi, który w ciągu całego roku wykazał się szczególną pracą i zaangażowaniem, zgodnie z PSO.
 5. Ustala się następujące wartości progowe średniej ważonej na poszczególne oceny:
  – poniżej 1,80 – niedostateczny
  – od 1,80 do 2,59 – dopuszczający
  – od 2,60 do 3,59 – dostateczny
  – od 3,60 do 4,59 – dobry
  – od 4,60 do 5,39 – bardzo dobry
  – od 5,40 – celujący.
  Uczeń, który osiągną średnią ważoną co najmniej 5,10 i uzyskał przynajmniej jedną ocenę celującą z pracy klasowej- otrzymuje celujący.
 6. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami Oceniania Wewnątrzszkolnego, może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub – w przypadku oceny niedostatecznej – egzaminu poprawkowego.
 7. Oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne poszczególni nauczyciele są zobowiązani odnotować
  w dzienniku elektronicznym w wyznaczonym miejscu w terminie nie przekraczającym 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 8. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wystąpienia o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.
 9. Warunki, tryb i forma uzyskania wyżej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  a) uczeń uzyskuje prawo do skorzystania z trybu podwyższenia oceny, jeśli spełnia następujące kryteria:
  uzyskał oceny ze wszystkich przewidzianych form sprawdzania osiągnięć dla danego przedmiotu na dane półrocze oraz wykorzystał wszystkie możliwości poprawienia ocen bieżących przewidzianych w ocenianiu wewnątrzszkolnym,
  wykazał się całorocznym odpowiedzialnym podejściem do obowiązków dydaktycznych na danym przedmiocie,
  wszystkie jego nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole.
 10. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż proponowana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określają szczegółowo Przedmiotowe Systemy Oceniania.
 11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami).
 12. Uczeń, który na I półrocze otrzymał z przedmiotu ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawić tę ocenę w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od momentu otrzymania zagadnień i podpisania z nauczycielem kontraktu określającego warunki zaliczenia.
 13. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu co najmniej 50% nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych danego przedmiotu. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 14. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Jeśli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować go do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.
 15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Ocena niedostateczna z wyżej wymienionych przedmiotów nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.
 16. Oceny bieżące, półroczne i roczne klasyfikacyjne z religii i etyki ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
 17. Ocena z religii albo etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie zamieszcza się danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii albo etyki uczeń uczęszczał.
 18. Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną.
 19. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną.
 20. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 21. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z egzaminu zewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów.

Oddział 5
Kryteria oceny wiedzy i umiejętności ucznia

 • 92.

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz:
a) posiadł dodatkową wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza zakres wymagań programowych przedmiotu danej klasy,
b) jego wiedza pochodzi z różnych źródeł,
c) samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia, zdarzenia, fakty, dokonać ich selekcji i oceniać je,
d) potrafi doskonale zorganizować i zaplanować pracę,
e) wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się poprawnością logiczną i językową,
f) na lekcjach jest bardzo aktywny,
g) wykorzystuje wiedzę z innych, pokrewnych przedmiotów,
h) potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy oraz:
  a) samodzielnie interpretuje wydarzenia,
  b) wykorzystuje różne źródła wiedzy,
  c) potrafi zaplanować i zorganizować pracę,
  d) łączy wiedzę z różnych przedmiotów,
  e) jest aktywny na lekcji,
  f) chętnie podejmuje się dodatkowych prac.
 2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania podstawowe oraz:
  a) w zakresie wiedzy ma niewielkie braki,
  b) inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności,
  c) myśli przyczynowo – skutkowo,
  d) jest aktywny na lekcji.
 3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  a) ma wiedzę wyrywkową i fragmentaryczną,
  b) przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia,
  c) nie potrafi jednak łączyć wydarzeń w logiczne ciągi,
  d) podejmuje próby wykonania zadania,
  e) jego aktywność na lekcji jest sporadyczna;
 4. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  a) ma duże braki wiedzy,
  b) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie, przy pomocy nauczyciela, wykonać proste polecenia,
  c) stosuje podstawowe umiejętności,
  d) nie uczestniczy aktywnie w lekcji.
 5. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
  a) ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy,
  b) nie rozumie prostych poleceń,
  c) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy,
  d) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki,
  e) nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela,
  f) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
 • 93.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 

 • 94.

1.Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanego przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.Jeżeli czas zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Oddział 7
Zasady oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

 • 95.
 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim) przyjmuje się następujące wymagania na poszczególne oceny bieżące, śródroczne i roczne wg skali:

CELUJĄCY – 6
a) Wiedza i umiejętności wykraczające:
Wiedza ucznia:
– Opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania.
– Stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych.
Umiejętności ucznia:
– Potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela.
– Wyszukuje samodzielnie materiały na dany temat.
– Odróżnia rzeczywistość realną od fikcji.
– Odnosi sukcesy w konkursach artystycznych lub sportowych.
– Podejmuje próby samodzielnego formułowania własnych sądów i opinii na określony temat.

BARDZO DOBRY – 5
b) Wiedza i umiejętności dopełniające:
Wiedza ucznia:
– Opanował zdecydowaną większość materiału programowego.
– Zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły.
Umiejętności ucznia:
– Potrafi samodzielnie korzystać z poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji.
– Umie samodzielnie wykonać typowe zadania, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela.
– Próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania.
– Samodzielnie czyta i rozumie polecenia.

DOBRY – 4
c) Wiedza i umiejętności rozszerzające:
Wiedza ucznia:
– Opanował podstawowe treści programu nauczania przewidziane dla danej klasy.
– Zna większość definicji, pojęć, faktów i reguł.
Umiejętności ucznia:
– Umie korzystać ze źródeł poza podręcznikowych przy pomocy nauczyciela.
– Potrafi częściowo zastosować znane reguły i zasady w praktyce.
– Bez pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania i polecenia.

DOSTATECZNY – 3
d) Wiedza i umiejętności podstawowe:
Wiedza ucznia:
– Opanował większość podstawowych treści programu nauczania.
Umiejętności ucznia:
– Potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać w praktyce poznane reguły i zasady.
– Wykonuje samodzielnie zadania po przeczytaniu polecenia przez nauczyciela.

DOPUSZCZAJĄCY – 2
e) Wiedza i umiejętności konieczne:
Wiedza ucznia:
– W minimalnym stopniu opanował podstawowe treści programowe.
Umiejętności ucznia:
– Wykonuje typowe zadania tylko przy pomocy nauczyciela.
– Nie zna języka przedmiotu.
– Nie odróżnia fikcji od rzeczywistości.

NIEDOSTATECZNY – 1
f) Wiedza i umiejętności wymagające poprawy:
Wiedza ucznia:
– Nie opanował treści programowych.
– Nie jest w stanie uzupełnić braków nawet przy pomocy nauczyciela.
Umiejętności ucznia:
– Nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać bardzo prostych zadań.
– Braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauki.

Oddział 8
Zasady oceniania zachowania

 • 96.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych uwzględnia w szczególności:
  a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
  d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
  e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  g) okazywanie szacunku wobec kolegów innych osób.

 

 

 • 97.
 1. Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, dla klas IV – VIII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych , ustala się według następującej skali:
  a) wzorowe;
  b) bardzo dobre;
  c) dobre;
  d) poprawne;
  e) nieodpowiednie;
  f) naganne.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie. Dokonuje się tego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • 98.
 1. W klasach IV-VIII oraz w oddziałach gimnazjalnych półroczna i roczna ocena zachowania ustalana jest na podstawie zdobytych lub straconych punktów i odpowiednio przeliczona na obowiązującą skalę ocen.
 2. Za punkt wyjścia przyjęto 175 punktów, które otrzymuje uczeń na początku roku i drugiego semestru i jest to równoważne ocenie dobrej z zachowania.
 3. Konkretnemu zachowaniu, pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
 4. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w zeszycie uwag lub w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym.
 5. Ocena półroczna i roczna w odniesieniu do ilości zdobytych punktów przedstawia się następująco:
  a)ocena wzorowa – 400 i więcej punktów, z zastrzeżeniem, że:
  – uczeń nie może uzyskać więcej niż 25 punktów ujemnych,
  – uczeń nie otrzymał nagany dyrektora.
  b)ocena bardzo dobra – od 300 do 399 punktów, z zastrzeżeniem , że:
  – uczeń nie może uzyskać więcej niż 40 punktów ujemnych,
  c)ocena dobra – od 175 do 299 punktów, z zastrzeżeniem, że:
  – uczeń nie może uzyskać więcej niż 60 punktów ujemnych,
  d)ocena poprawna – od 100 do 174 punktów,
  e)ocena nieodpowiednia – od 0 do 99 punktów,
  f)ocena naganna – poniżej 0 punktów.
 6. Czynności pozytywne i negatywne – liczba punktów, jaką można za nie uzyskać.
CZYNNOŚCI POZYTYWNE
Nr Treść Punkty „+”
Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
1a Etap szkolny 10-30
1b Udział w etapie rejonowym (powiatowym, międzyszkolnym) 20
1c Miejsce w pierwszej dziesiątce etapu rejonowego 30
1d Udział w etapie wojewódzkim 40
1e Uzyskanie tytułu finalisty (w zawodach sportowych 4-8 miejsce) 50
1f Uzyskanie tytułu laureata (w zawodach sportowych 1-3 miejsce) 60
1g Udział w etapie ogólnopolskim 70
2 Pełnienie funkcji w klasie i szkole 1-20
3 Działalność na rzecz SU ( sklepik, dyskoteki, inne imprezy lub działania 10-30/ m-c
4 Reprezentowanie klasy w rozgrywkach i turniejach szkolnych 1-10
5 Zorganizowanie imprezy klasowej ( pomocy wychowawcy) 1-20
6 Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej ( Targi Szkół, Wigilia) 1-20
Aktywny udział w uroczystościach szkolnych
7a Za każdą próbę 5
7b Za każdy występ 30
8. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym ( biblioteka, świetlica środowiskowa, służba liturgiczna, OSP, praca na rzecz środowiska i parafii 1-30
9. Wzorowe czytelnictwo 1-20

 

 

Prace na rzecz klasy, świetlicy, szkoły
10a Wykonanie gazetek ściennych ( za każdą) 1-10
10b Wypełnienie obowiązków dyżurnego 1-5
10c Pomoc koleżeńska 1-10
10d Zbiórka materiałów wtórnych 10-30
10e Prace porządkowe w klasie, szkole po zajęciach 5-30
11. Udział w zajęciach pozalekcyjnych ( aktywność, systematyczność) za każde na semestr z wyłączeniem zajęć wyrównawczych, korekcyjnych) 1-50
12. Strój galowy na uroczystościach szkolnych 5
13. Udział w imprezach szkolnych np.. Dzień Młodości 10
14. Udział w realizacji projektu edukacyjnego 15-50
15. Samoocena ucznia 0-30
16. Ocena grupy klasowej 0-30
17. Wzorowa frekwencja i punktualność: 0-3 dni usprawiedliwionej nieobecności 4-7 dni usprawiedliwionej nieobecności 30-20
18. Brak uwag ujemnych 30
19. Do dyspozycji wychowawcy klasy 1-50

 

CZYNNOŚCI NEGATYWNE
Nr Treść Punkty

„-„

1. Niewykonanie polecenia nauczyciela, przeszkadzanie na lekcji 1-15
2. Aroganckie zachowanie, odzywanie się do nauczycieli i pracowników szkoły, okłamywanie 20
3. Ubliżanie kolegom i koleżankom 10
4. Wulgarne słownictwo i gesty 10
5. Nieodpowiednie zachowanie na przerwie ( bieganie po korytarzu, wrzaski, nie zastosowanie się do poleceń nauczyciela dyżurującego) 10
6. Wandalizm ( niszczenie sprzętu, umeblowania, innych rzeczy) 10-50
7. Zaśmiecanie otoczenia, nie segregowanie śmieci 5
8. Kradzież 100
9. Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków ( również za posiadanie) 100
10. Spóźnianie się na lekcje 1
11. Brak usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach ( za każdą godzinę) 5
12. Wagary ( za każdą godzinę , zaznaczyć w dzienniku) 10
13. Samowolne opuszczenie terenu szkoły, świetlicy 10
14. Zaczepki słowne i fizyczne, prowokowanie agresywnych zachowań innych 10
15. Brak książek, zeszytów, przyborów szkolnych 5
16. Znęcanie się nad innymi, bójki, wymuszenia 50-100
17. Nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 5
18. Niekulturalne zachowanie się podczas posiłków 5
19. Niestosowanie zachowanie podczas wycieczki, imprez i uroczystości szkolnych 5-20
20. Sfałszowanie podpisu rodzica na zwolnieniu, usprawiedliwieniu 30
30 Nie zrealizowany projekt 30
22. Stwarzanie zagrożenia zdrowia i życia swojego oraz innych w szkole, świetlicy, na boisku i w czasie przejazdów środków komunikacji oraz podczas wycieczek szkolnych 50-150
23. Pomówienia, oszczerstwa pod adresem uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Propagowanie wulgarnych treści 50-100
24. Używanie telefonu komórkowego oraz innego sprzętu telekomunikacyjnego na lekcji bez zgody nauczyciela 50
25. Nie wywiązywanie się z powziętych zobowiązań ( udział w konkursach, pełnionej funkcji itp..) 10-30
26. Nagrywanie, filmowanie i rozpowszechnianie wizerunku innych osób bez ich zgody 100
27. Nieprzestrzeganie innych obowiązków ucznia ujętych w Statucie Szkoły 20-100
     

 

 1. Na lekcjach wychowawczych wychowawca wraz z uczniami dokonuje oceny poszczególnych uczniów (opinia zespołu klasowego) oraz wysłuchuje samooceny ucznia. Uzyskane punkty wpisuje do zeszytu uwag lub dziennika elektronicznego.
 2. Samoocena ucznia/opinia zespołu klasowego
  – uczeń wywiązuje się ze swoich obowiązków 0-5 punktów
  – szanuje mienie szkolne 0-5 punktów
  – właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach 0-5 punktów
  – stosuje zasady kulturalnego dialogu, unika wulgaryzmów, przemocy 0-5 punktów
  – godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 0-5 punktów
  – właściwie zachowuje się wobec dorosłych 0-5 punktów
  – jest uczynny i koleżeński 0-5 punktów
 • 99
 1. Ocenę roczną z zachowania ustala się dodając zdobyte przez ucznia punkty w I i II półroczu i dzieląc uzyskaną sumę przez 2.

2.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Oddział 9
Tryb odwołania się od ustalonej oceny z zachowania

 • 100.
 1. Rodzic/ opiekun ma prawo wystąpić do wychowawcy o ustne uzasadnienie ustalonej oceny zachowania lub o pisemne uzasadnienie ustalonej oceny rocznej zachowania ucznia.
 2. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora od ustalonej oceny zachowania.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję. Tryb powoływania komisji, jej skład oraz kompetencje, określają odrębne przepisy.

Oddział 10
Egzamin klasyfikacyjny

 • 101.
 1. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50 % zajęć ustalonych w szkolnym planie nauczania może nie być klasyfikowany z tych zajęć, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
  a) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualnych tok lub program nauki,
  b) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, 3, 4a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

6.Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

7.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia
e) zadania egzaminacyjne;
f) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

8.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


 

Oddział 11
Egzamin sprawdzający

 • 102.
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym, że niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. W terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że:
  a) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
  b) ocena klasyfikacyjna zachowania
  zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powstałych w trakcie wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dyrektor Zespołu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
 5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców. Termin ten uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach),
  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy zdaje także uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian
b) skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ucznia
e) zadania (pytania) sprawdzające,
f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu rocznej oceny zachowania ucznia dyrektor Zespołu powołuje komisję, która w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor Zespołu lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  b) termin posiedzenia komisji;
  c) imię i nazwisko ucznia;
  d) wynik głosowania;
  e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 2. Protokoły ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz zachowania stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Oddział 12
Egzamin poprawkowy

 • 103.
 1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w oddziałach gimnazjalnych uczeń, który
  w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej .
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki oraz wychowania fizycznego ma formę praktyczną.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu.
  W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor Zespołu lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel – przewodniczący,
  b) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
 6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym , że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.Z przeprowadzonego sprawdzianu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin;
b) skład komisji,
c) termin egzaminu poprawkowego,
d) imię i nazwisko ucznia;
e) pytania egzaminacyjne,
f) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,
g) pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

8.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9 .Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Zespołu nie później niż do końca września.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 11.

11 .Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia oraz jego sytuację rodzinną, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej.

12.Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, przekazuje dyrektorowi dokumentację egzaminu poprawkowego, który ją przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

Oddział 13
Zasady promowania uczniów

 • 104.
 1. Uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej otrzymują promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ich osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej mogą powtarzać klasę, tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią lekarską, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz w porozumieniu z rodzicami.
 3. W klasach IV- VIII szkoły podstawowej i w oddziałach gimnazjalnych uczniowie otrzymują promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali oceny wyższe od stopnia niedostatecznego oraz przystąpili do egzaminu zewnętrznego w klasie VIII i egzaminu gimnazjalnego w klasie III w terminie określonym odrębnymi przepisami.
 4. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w pkt.3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 91 ust.19.
 5. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w oddziałach gimnazjalnych uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał promocję lub ukończył szkołę i z obowiązujących zajęć edukacyjnych otrzymał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę z tych zajęć.


 

Rozdział 8
Wolontariat w Szkole

Oddział 1

Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej Szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.

 • 105

Cele wolontariatu:

 1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych:
 2. Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
 3. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
 4. Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
 5. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
 6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 7. Rozwijanie kreatywności i zaradności.
 8. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym
 • 106.

Zasady działania:

1) Działania z zakresu wolontariatu uczniowskiego są realizowane w szkole przez Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas.

2) Koordynatorami działań z zakresu wolontariatu uczniowskiego są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Caritas.

3) Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas wraz ze swoimi opiekunami opracowują roczny plan pracy i następnie organizują przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących, racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia.

4) Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat. Wszystkie osoby przed ukończonym 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego.

5) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stała opieką nauczyciela.

6) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę na działania.


 

Rozdział 9
Doradztwo zawodowe w Szkole.

Oddział 1

 

 • 107

 

 1. W Szkole realizowane są zadania określone jako Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
 2. WSDZ ma charakter działań planowanych, obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie:
 3. a) dla uczniów – wspieranie w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno -zawodowej, wyborze szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno – zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat;
 4. b) dla nauczycieli – wspieranie w planowaniu lekcji przedmiotowych i zajęć związanych z wyborem ścieżki edukacyjno – zawodowej przez uczniów;
 5. c) dla rodziców – wspieranie podczas wyboru przez ich dziecko ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej.
 • 108

 

 1. Głównymi celami WSDZ są:
  a) przygotowanie uczniów do dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
  b) określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, charakteru, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych i słabych stron;
  c) przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych;
 2. d) uświadomienie rodzicom, jak wielkie znaczenie odgrywają w procesie przygotowania dziecka do wyboru jego przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
  e) przekazywanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych.

 

 

 

 • 109

 

1.Za realizację zadań wynikających z WSDZ odpowiedzialne są następujące osoby:
a) dyrektor, wicedyrektor,

 1. b) doradca zawodowy/ koordynator/ pedagog szkolny,
  c) wychowawcy,
  d) nauczyciele przedmiotów /bibliotekarz, wychowawcy świetlicy.
 2. Realizacja zadań wynikających z WSDZ możliwa jest przy współdziałaniu Szkoły z:
  a) środowisko lokalne np. przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Gminy lub w okolicy ,
  b) instytucjami wspierającymi WSDZ np. pielęgniarka szkolna, poradnia psychologiczno – pedagogiczna , Młodzieżowy Ośrodek Wspierania Kariery OHP.

 

 

 

 • 110
 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania doradztwa zawodowego w Szkole , w tym sposób monitoringu i ewaluacji podjętych działań, zawiera dokument Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

 


 

Rozdział 10
Przepisy końcowe

Oddział 1
Przepisy ogólne

 • 111.

 

 1. Zespół używa pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Wzory pieczęci zwiera załącznik nr 1 do Statutu.
 2. Szkoła posiada sztandar. Wizerunek sztandaru zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Zasady użytkowania sztandaru określa Ceremoniał Szkoły.
 3. Szkoła posługuje się ceremoniałem szkolnym. Scenariusz ceremoniału szkolnego oraz wykaz uroczystości, w czasie których on obowiązuje zawiera załącznik nr 3.
 4. Szkoła posiada własne logo. Wizerunek logo Szkoły zawiera załącznik nr 4 do Statutu.
 5. Szkoła posiada tekst roty ślubowania uczniów klasy I. Tekst roty ślubowania zawiera Ceremoniał Szkoły.
 6. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

8 . Uroczystościom szkolnym przewodniczy dyrektor lub wicedyrektor Zespołu.

Oddział 2
Wprowadzanie zmian w statucie
oraz ogłaszanie i udostępnianie wewnątrzszkolnych aktów prawnych

 • 112.
 1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Organem kompetentnym do uchwalania zmian statutu jest Rada Pedagogiczna.
 2. Zmiany do Statutu wprowadzane są w przypadku zmian przepisów prawnych, na podstawie których Statut został opracowany lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy każdego z organów Zespołu.
 3. Dyrektor upoważniony jest do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim zmian naruszających więcej niż 10 jednostek redakcyjnych Statutu.
 4. Wewnątrzszkolne akty prawne mogą być udostępniane osobom zainteresowanym, w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w zależności od zakresu spraw, które regulują.
 5. Statut dostępny jest w sekretariacie Zespołu w bibliotece oraz na stronie internetowej.
 • 113.

Wszystkie zapisy dotyczące uczniów oddziałów gimnazjalnych zawarte w Statucie tracą moc 31.08.2019r. na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1
do Statutu Zespołu Edukacyjnego
 w Bojadłach
Pieczęcie szkoły.

 

 

Załącznik nr 2
do Statutu Zespołu Edukacyjnego
 w Bojadłach
Sztandar Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3
do Statutu Zespołu Edukacyjnego
 w Bojadłach
Ceremoniał Szkoły

 1. Wytyczne w sprawie ceremoniału szkolnego

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Umiejętność właściwego zachowania i kultura języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i uroczystości szkolnych. Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy naszej szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.

 1. Symbole szkoły
 2. Szkoła Podstawowa w Bojadłach posiada
 3. a) patrona – Mikołaja Kopernika,

b). sztandar szkolny,

c). kronikę szkoły,

d). logo szkoły.

III. Sztandar szkoły

 1. Sztandar szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest nasza szkoła
  i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw oraz jego poszanowania. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie w budynku szkoły. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 2. Skład pocztu sztandarowego:
  a) chorąży: jeden uczeń,
  b) asysta: dwie uczennice.


 

 1. Poczet sztandarowy
 2. Wyłanianie i zatwierdzanie kandydatów do pocztu sztandarowego

W danym roku szkolnym funkcjonują dwa poczty sztandarowe: zasadniczy i rezerwowy, wybierane spośród uczniów klasy ósmej lub siódmej. Członków obydwu składów pocztu sztandarowego wybiera Rada Pedagogiczna.

 1. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu tj.:
  a) mający przynajmniej dobre wyniki w nauce,
  b) odznaczający się wysoką kulturą osobistą i dobrą prezencją,
  c) wyróżniający się aktywnością społeczną w środowisku szkolnym,,
  d) uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego nie powinni pretendować do pocztu sztandarowego.
 2. Kadencja pocztu zasadniczego trwa jeden rok, począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych do chwili przekazania sztandaru nowemu pocztowi. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać uzupełnienia składu pocztu o nowych członków.
 3. Insygnia pocztu sztandarowego to:
 4. a) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
 5. b) białe rękawiczki.

Uczniowie wchodzący w skład pocztu, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni posiadać strój galowy tj. chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.

 1. Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej
  w Bojadłach w pełnym wymiarze godzin.
 2. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego szkoły
 3. Poczet sztandarowy uczestniczy w następujących uroczystościach na stałe wpisanych w harmonogram pracy szkoły:
 4. a) rozpoczęcie roku szkolnego,
 5. b) ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 6. c) Święto Edukacji Narodowej,
 7. d) Święto Odzyskania Niepodległości,
 8. e) Święto Patrona Szkoły,
 9. f) pożegnanie uczniów klas ósmych,
 10. g) zakończenie roku szkolnego.
 11. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym bierze udział w następujących uroczystościach (również poza szkołą):
 12. a) Święto Odzyskania Niepodległości,
  b) święta i uroczystości religijne,
  c) msze św. z okazji uroczystości rocznicowych,
  d) msze i uroczystości pogrzebowe pracowników i uczniów szkoły,
  e) na zaproszenie innych szkół i instytucji.
 13. Poczet sztandarowy uczestniczy również w mszach świętych z okazji:
  a) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
  b) Dnia Patrona Szkoły,
  c) ceremonii zakończenia szkoły dla uczniów klas ósmych.
 14. Opis zachowania pocztu i uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
 15. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:

Baczność , po której wszyscy obecni wstają i przyjmują postawę zasadniczą.

Poczet sztandarowy wprowadzić sztandar – Poczet wchodzi do sali. Podczas przemarszu dopuszcza się oparcie sztandaru na ramieniu. Chorąży ze sztandarem idzie w środku, a z jego prawej i lewej strony idzie asysta. Poczet zajmuje miejsce na wyznaczonym miejscu, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę :

Do hymnu – odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45 stopni.

Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje kolejną komendę:

Po hymnie – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

Baczność – wszyscy obecni wstają. Poczet sztandarowy wyprowadzić sztandar – poczet opuszcza salę.

 1. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar pod kątem 45˚ do przodu i staje po prawej lub po lewej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W czasie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „baczność” lub „spocznij”.
 2. Pochylenie sztandaru do przodu w pozycji „baczność” następuje w sytuacjach:
 3. a) podczas podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu,
 4. b) podczas opuszczania trumny do grobu,
 5. c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
 6. d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.
 7. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
 8. a) „zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,
 9. b) „prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,
 10. c) „salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej,
 11. d) „na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem około 45 stopni,

 

VII. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem

 1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia szkoły przez klasy ósme. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, przy zachowaniu wcześniej omówionych komend. Następnie prowadzący uroczystość podaje komendę: „Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp” – wchodzi na scenę nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. Jako pierwszy zabiera głos ósmoklasista – dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: Przekazujemy Wam sztandar – symbol naszej szkoły, dbajcie o niego i godnie reprezentujcie naszą szkołę. Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano i całuje róg sztandaru, po tym ósmoklasista przekazuje mu sztandar. Stary skład pocztu schodzi ze sceny.

VIII. Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami
  i powtarza za Dyrektorem szkoły rotę ślubowania.

Rota ślubowania:

My uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach uroczyście ślubujemy:

 • Będziemy służyć ojczyźnie naszej, Rzeczypospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem – ŚLUBUJEMY!
 • Dbać o dobre imię szkoły – ŚLUBUJEMY!
 • Szanować nauczycieli i wychowawców – ŚLUBUJEMY!
 • Solidnie wypełniać obowiązki ucznia – ŚLUBUJEMY!
 • Godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi umiejętnościami – ŚLUBUJEMY!
 1. Pożegnanie absolwentów
 2. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą wybrani absolwenci klas ósmych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem szkoły słowa ślubowania. Rota ślubowania absolwentów: My absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach, zebrani na uroczystości wręczenia nam świadectw ukończenia szkoły, wyrażając swe najgłębsze uczucia – ślubujemy:
 • naszej Ojczyźnie poświęcać swe siły, z Jej imieniem łączyć najszlachetniejsze marzenia i zapał młodości – ślubujemy!
 • codzienną, wytężoną pracą umacniać rozkwit i znaczenie naszego kraju ślubujemy!
 • w postępowaniu i działaniu kierować się zasadami przyjaźni, uczciwości i szacunku dla godności człowieka – ślubujemy!
 • pracować dla potrzeb i dobra kraju, być społecznie zaangażowanymi w kształtowaniu ekonomicznego, kulturalnego i społecznego oblicza Rzeczpospolitej Polskiej – ślubujemy!
 • dbać o honor szkoły i Jej dobre imię – ślubujemy!
 • postępować w życiu tak, by stać się godnymi spadkobiercami najchlubniejszych wielowiekowych, postępowych tradycji naszych dziejów – ślubujemy!
 1. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
 2. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji następujących świąt i uroczystości:
 3. Dzień Edukacji Narodowej;
 4. Święto Patrona Szkoły;
 5. święta państwowe;
 6. dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
 7. W dniach żałoby – flagę, przewiązaną kirem opuszcza się do połowy masztu.

 

 

 

Załącznik nr 4
do Statutu Zespołu Edukacyjnego
 w Bojadłach
Logo Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach