Listopad 20

Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO

W BOJADŁACH

OBEJMUJE:

I. Wstęp

II. Diagnoza środowiska szkolnego

III. Misja szkoły

 IV. Wizja szkoły

 V. Wzór absolwenta Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

 VI. Główne cele wychowawcze szkoły

 VII. Zasady stanowiące podstawę procesu wychowania

 VIII. Formy oddziaływań wychowawczych

 IX. Metody pracy

 X. Zadania statutowych organów szkoły

 XI. Zasady współpracy z rodzicami

 XII. Zasady współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym

 XIII. Powinności wychowawcze nauczyciela

 XIV. Powinności wychowawcy klasy

 XV. Zadania i sposoby działania

 XVI. Ewaluacja programu wychowawczego

 1. WSTĘP

 Program Wychowawczy Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach jest realizowany przez uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bojadłach.

W swoich zadaniach zawiera treści z zakresu wychowania, profilaktyki       i poradnictwa zawodowego. Wszelkie działania wychowawcze dążą do kształtowania prawidłowo rozumianej kultury młodego człowieka, stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej z konsekwencją wymagań oraz odpowiedzialnością za własne czyny. Wspierają także wszechstronny rozwój uczniów, który umożliwia dostęp absolwentów Zespołu Edukacyjnego do dobrych szkół średnich a w przyszłości – wyboru właściwego zawodu.

Corocznie na pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców organy te zatwierdzają Program Wychowawczy ( zapoznają się z wynikami ewaluacji, nanoszą ewentualne zmiany).

 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Zespół Edukacyjny w Bojadłach jest niewielką szkołą, co w połączeniu z przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem sprawia, iż stwarza on dzieciom  i uczniom duże poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie naszej szkoły mieszkają na wsi. Wielu z nich dojeżdża z pobliskich miejscowości: Bełcze, Susłów, Sosnówka, Pólko, Przewóz, Kartno, Pyrnik, Młynkowo, Siadcza. A zatem dostęp do korzystania z różnych propozycji ośrodków kulturalnych mają utrudniony. Wielu rodziców prowadzi własne gospodarstwo rolne, dlatego część dzieci czas wolny od zajęć lekcyjnych przeznacza na pomoc rodzicom  w gospodarstwie. Wykształcenie rodziców – często zawodowe, może być przyczyną braku aspiracji naukowych, ale może również wpływać motywująco.

Z obserwacji wynika, że uczniowie mają zaniżoną samoocenę, nie zawsze potrafią korzystać z różnych źródeł wiedzy. Nie wykazują zainteresowania historią i tradycjami regionu, nie mają świadomości wpływu swojego udziału na stan degradacji środowiska.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania ze Świetlic środowiskowych. Podczas zajęć dzieci odrabiają zad. domowe, uzupełniają swoją wiedzę. Uczestniczą w zajęciach plastycznych, ruchowych, organizują przedstawienia dla społeczności lokalnej.

III. MISJA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W BOJADŁACH

„ Uczymy szacunku dla polskiej historii i kultury, przygotowujemy do życia we wspólnocie europejskiej, wzory czerpiemy od najlepszych”

IV.WIZJA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W BOJADŁACH

 1. Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie nastawionych na osiąganie sukcesów.
 2. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 3. Uczeń korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej
  i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności.
 4. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania
  i wychowania.
 5. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły.
 6. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 1. WZÓR ABSOLWENTA

ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W BOJADŁACH

Chcemy, by nasz absolwent:

 1. Miał uporządkowany system wartości.
 1. Umiał współpracować w grupie.
 1. Potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy.
 1. Wierzył w swoje możliwości.
 1. Był wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie    edukacji na wyższym szczeblu.
 2. Był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny i twórczy.
 1. Przejawiał postawę aprobowaną społecznie.
 1. Znał swoje słabe i mocne strony.
 2. Znał zagrożenia współczesnego świata, w tym : zły dotyk, wyłudzanie, zastraszanie, używki, cyberprzemoc i wykazywał odporność na ich negatywne wpływy.
 3. Rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji.
 1. Dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne.
 1. Był wrażliwy na cierpienie innych.
 1. Doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
 1. Znał i szanował polskie dziedzictwo kulturowe.
 1. Był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
 1. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. Fundamentalnym celem wychowania jest internalizacja wpajanych uczniowi zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości wychowanka, by autentycznie się z nimi utożsamiał, rozumiał je i przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź nie respektowania.

W związku z tym, nasze oddziaływania wychowawcze zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

 1. Celem działań wychowawczych jest wspieranie harmonijnego rozwoju ucznia, jego sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej, by każdy uczeń Gimnazjum miał szansę na odniesienia sukcesu w życiu.
 2. Kształtowanie umiejętności wyboru własnej drogi życiowej oraz zdolności do samodzielnego myślenia, celowego samokształcenia        w kierunku wybranego zawodu, rozwijanie umiejętności korzystania          z wiedzy medialnej, Internetu.
 3. Kształtowanie dojrzałej osobowości młodego człowieka, którą cechuje:
 4. a) kultura osobista (zachowanie się z godnością i szacunkiem względem drugiego człowieka) wyrażona przez postawę, słowa, dbałość o estetykę pomieszczeń;
 5. b) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość;

c)odpowiedzialność za drugiego człowieka (koleżankę, kolegę, nauczyciela);

 1. d) wrażliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, cierpiących z różnych powodów);
 2. e) budowanie więzi między pokoleniami (uczeń-nauczyciel, dzieci-rodzice);
 3. f) tolerancja i szacunek wobec innych;
 4. g) znajomość historii, kultury i tradycji własnego kraju;
 5. h) wychowanie w duchu patriotyzmu, dumy narodowej, szacunku  do symboli narodowych;
 6. i) wychowanie według zasad moralnych, postępowanie zgodnie z naukami Jana Pawła II;
 7. j) umiejętność obcowania z przyrodą, szacunek dla niej, odkrywanie jej piękna i tajemnic;
 8. k) umiejętność zdrowego odpoczynku, preferowanie zdrowego trybu życia;
 9. l) odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych.

VII. ZASADY STANOWIĄCE PODSTAWĘ PROCESU WYCHOWANIA

Skuteczność i jakość oddziaływań wychowawczych, a także realizacja

PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO wymaga przestrzegania pewnych zasad:

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.

2.Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują Program Wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.

 1. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.
 2. Spójność poszczególnych poczynań, jak i celów wychowawczych wymaga tego, by nie było między nimi sprzeczności, a także by nie wykluczały się wzajemnie.
 1. Akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest niezbędnym warunkiem ich realizacji.
 1. Zasady i cele wychowawcze w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach oparte są na akceptacji i realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartości kulturowych oraz etycznych.

7. Za podstawową metodę wpajania uczniom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę rodzica, nauczyciela.

Pomocne w realizacji podstawowych założeń Programu Wychowawczego będzie przestrzeganie następujących zasad wychowania:

ZASADA WIELKODUSZNOŚCI WOBEC DZIECKA-wybaczanie mu przewinień urazów, nie obrażanie się na dziecko.

ZASADA SZACUNKU DLA ZDANIA I POGLĄDU DZIECKA – powinna się uzewnętrzniać nie tylko w zezwalaniu, ale i w pobudzaniu dziecka do wygłaszania własnych poglądów, opinii, zdań i ich obrony, uzasadniania,a w przypadku niepożądanych poglądów stosowanie życzliwej perswazji.

ZASADA ŻYCZLIWOŚCI W STOSUNKU DO DZIECKA – wyraża się w przejawianiu pozytywnych uczuć, w usiłowaniu zrozumienia motywów   i intencji postępowania dziecka, stwarzanie mu optymalnych warunków rozwoju.

ZASADA ZAINTERESOWANIA OSOBISTYMI SPRAWAMI

DZIECKA– poznanie i życzliwe traktowanie osobistych spraw dziecka, niesienie mu pomocy, oparcia i rady.

ZASADA LOJALNOŚCI – rzetelne i uczciwe postępowanie wobec dziecka, poszanowanie jego tajemnic, obrona dobrego imienia

ZASADA POSZANOWANIA GODNOŚCI DZIECKA –uznawanie potrzeb dziecka, odnoszenie się z szacunkiem do jego osoby, okazywanie mu zaufania, dostrzeganie i podkreślanie jego konstruktywnych zachowań, cech i wartości.

ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA UCZNIA – przejawia się w postępowaniu społecznie sprawiedliwym, dostosowaniu wymagań do możliwości dziecka, obiektywności oceny.

VIII. FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 1. Zajęcia edukacyjne
 2. Godziny wychowawcze
 3. Zajęcia pozalekcyjne
 4. Wycieczki
 5. Rekolekcje
 6. Spotkania regionalne
 7. Spotkania z zaproszonymi gośćmi- pracownicy PPP, policja, OHP…
 8. Kino, teatr, wystawy
 9. Imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, lokalne
 1. METODY PRACY
 1. Gry i zabawy
 2. Warsztaty
 3. Dyskusje na forum grupy
 4. Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci
 5. Treningi umiejętności
 6. Scenki rodzajowe
 7. Gry dramatyczne
 8. Wycieczki tematyczne, turystyczno – krajoznawcze
 1. ZADANIA STATUTOWYCH ORGANÓW SZKOŁY
 1. RADA RODZICÓW:
 2. Reprezentuje interesy wychowawcze rodziców.
 3. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy              i Profilaktyki.
 4. Jest rzecznikiem rodzinnego modelu wychowania opartego na więziach rodzinnym.
 1. RADA PEDAGOGICZNA:
 2. Wspomaga rodzinę w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach zachowania się ucznia oraz sposobach wprowadzania korekt wychowawczych
 3. Ułatwia i stwarza możliwości kontaktu rodziców z poradnią i specjalistami
  z dziedziny medycyny i psychologii
 4. Ocenia zachowania uczniów z uwzględnieniem kryteriów zapisanych w statucie szkoły
 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
 2. Uczestniczy i inicjuje imprezy i uroczystości szkolne
 3. Decyduje w ramach kompetencji określonych w statucie o realizowanych przez szkołę zadaniach wychowawczych.
 4. Reprezentuje uczniów na zewnątrz.
 1. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI
 2. Spotkania z rodzicami mają charakter partnerski.
 3. Wychowawcy i przedstawiciele „trójek klasowych” zadbają o właściwą oprawę tych spotkań.
 4. Rozmowy na tematy dotyczące indywidualnych osób mają charakter poufny   i nie mogą być wykorzystywane bez zgody rodziców ucznia.
 5. Nauczyciel stara się dobrze poznać środowisko domowe i warunki życia ucznia – rodzic przekazuje ważne informacje dotyczące jego dziecka.
 6. Organizuje się dni otwarte, w które każdy rodzic może przyjść i obejrzeć interesujące go zajęcia.
 7. Rodzice pomagają w organizowaniu imprez, prac społecznych na rzecz szkoły.

XII. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM POZASZKOLNYM

 1. Władze samorządowe
 2. Zapraszanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Bojadłach na wybrane imprezy i uroczystości szkolne.
 3. Udział przedstawicieli szkoły w sesjach Rady Gminnej w Bojadłach.
 4. Udział przedstawicieli szkoły w obradach Komisji Kultury i Oświaty
 5. Gminny Ośrodek Kultury:

Współpraca w ramach organizowanych imprez:

 1. Spotkania Jasełkowe
 2. Konkurs recytatorski
 3. Gminne Dożynki w Bojadłach
 4. Pozostałe organizowane – zależnie od tematyki
 5. Współpraca z Kościołem w ramach wychowania moralnego i duchowego młodzieży
 6. Rekolekcje

XIII. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

 Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną, kształtowanie postawy proekologicznej.

 1. Rozwój sfery duchowej, uczuć, woli, emocji, umiejętności interpersonalnych.
 2. Rozwój zainteresowań, rozwój intelektualny, kształtowanie umiejętności obserwacji, poszukiwania informacji, poznawanie uzdolnień, rozwój samorządności.
 3. Poczucie patriotyzmu, związku ze swoją miejscowością, znajomość geografii i historii województwa lubuskiego, kraju.

XIV. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY

 1. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz postępów uczniów, zapoznanie z regulaminami i programami realizowanymi        w szkole.
 2. Integracja zespołu klasowego
 3. Realizacja programu zajęć wychowawczych zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego i w korelacji z aktualnie realizowanymi w klasie treściami nauczania.
 4. Wspomaganie zespołu uczniowskiego, inspirowanie i w razie potrzeby kierowanie realizacją podjętych działań.
 5. Rozwiązywanie bieżących problemów naukowych i wychowawczych.
 6. Przekazywanie aktualnych informacji i ogłoszeń.
 7. Kontrola właściwego stroju i zachowania podczas uroczystości szkolnych.
 8. Dbanie o rozwój samorządności w klasie.