Październik 7

Uwaga!

Już wkrótce – od 14 do 18 października br. – w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) pobawimy się w szkole w programowanie – niektórzy na dywanie, inni przy komputerach. Z tej okazji ogłaszamy Konkurs na stworzenie scenariusza gry terenowej „Ekoludki w Bojadłach”. W konkursie mogą wziąć udział starsi uczniowie naszej szkoły
 ( od klasy IV do VIII) .

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie.

Regulamin Konkursu na stworzenie gry terenowej

” EKOLUDKI

W BOJADŁACH”

§1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat ekologii i kodowania/programowania.

2. Rozwijanie logicznego myślenia i kompetencji społecznych.

3. Wykorzystanie dostępnych środków do zdobywania wiedzy ekologicznej na wielu płaszczyznach oraz popularyzacja wiedzy w tym zakresie.

  1. Poznawanie zależności zachodzących w przyrodzie oraz bogactwa przyrodniczego wokół nas, co w efekcie pozwala lepiej chronić tę przyrodę
  2. Lepsze poznanie środowiska przyrodniczego lokalnych -„małych ojczyzn”
  3. Prezentacja pomysłowości dzieci i młodzieży i ich uzdolnień;

§2

Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach.

2.Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Joanna Aniśkiewicz, tel. 695 636 695, e-mail: janiskiewicz@wp.pl

§3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach z klas IV-VIII.

2. Praca konkursowa jest realizowania i zgłaszana zespołowo, przy czym:

a) Zespołem jest grupa uczennic/uczniów z jednej klasy, licząca minimalnie 4 a maksymalnie 8 uczniów. ( Zespół może być mieszany i składać się z chłopców i dziewcząt);

b) w klasie może być utworzonych kilka Zespołów;

c) jeden Zespół może zgłosić jeden scenariusz na grę terenową.

§4

Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie scenariusza gry terenowej wykonanego przez Zespół.

2. Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza gry terenowej uwzględniającej w szczególności:

a) zagadnienia związane z ekologią;

b) przynajmniej 3 zadania w grze powinny być tak skonstruowane, aby zawierały elementy kodowania;

c) maksymalna ilość uczestników gry – 100 osób.

d) miejsce gry terenowej – miejscowość Bojadła.

e) minimalny czas gry – 1 godzina, maksymalny czas – 2 godziny.

3. Scenariusz powinien zawierać minimalnie 8 zróżnicowanych pod względem trudności zadań, maksymalnie 16 zadań.

4. Scenariusz powinien się składać maksymalnie z 20 stron , format A4, czcionka 12, ostęp 1,5 wiersza ( dopuszczalne są również rękopisy).

5. Do scenariusza należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową.

6. Prace konkursowe należy złożyć do Sekretariatu Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. do godz. 15 – tej.

Praca konkursowa może zostać przesłana na adres e-mail Szkoły : sp_bojadla@poczta.onet.pl do 18 października br. do godz. 24.00

§5

Ocena prac konkursowych

1. wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach.

2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 23 października.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu;

b) przejrzystość zasad gry;

c)estetyka

d)Zgodność z tematyką konkursu

e)kompletność elementów gry (tytuł, instrukcja, opakowanie, inne elementy),

4. Każde kryterium punktowane jest w skali 0-5 punktów.

5. Komisja wyłoni trzech laureatów Konkursu z największą ilością uzyskanych punktów.

6. Decyzje Komisji są ostateczne.

§6

Nagrody

1. Nagrodami dla 3 najlepszych Zespołów będą:

za zajęcie I miejsca : udział w warsztatach z robotyki i programowania;

za zajęcie II miejsca: zaproszenie na pizzę;

za zajęcie III miejsca: drobne nagrody rzeczowe.
Opublikowano 7 października 2019 przez admin in category "Bez kategorii